پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه های یادگیری:

بحث نظریه های یادگیری از میراث غنی و متنوعی برخوردار می باشد. قریب به صدها سال پیش مبحث یادگیری زیر سلطه نظریه های فلسفی قرار داشت، مانند فلسفه ارسطو و افلاطون. با نخستین مطالعه های آزمایشی که توسط ابیگهاوس1 و پاولف به اقدام آمد، روش های پژوهش در علوم طبیعی در مسائل یادگیری نیز مورد بهره گیری قرار گرفت. بر مبنای انبوه مدارک علمی که حاصل کار آزمایشگاه های روانشناسی در نقاط مختلف جهان بود، نظریه های جامع تر و اصول دقیق تری در مبحث یادگیری ارائه گردید. در طول تحول و رشد مباحث مربوط به یادگیری، دو مکتب مهم شکل گرفت : نظریه های رفتاری و نظریه های شناختی.

-1-3-2نظریه های رفتاری:

بنیان گذار این مکتب واتسون1 در سال 1913 بود. این مکتب بر مبنای جهان بینی تجربه گرایی، معتقد می باشد که تجربه تنها منبع اصلی دانش و یادگیری از راه کسب تجربه انجام می شود. برای روانشناسان رفتاری موضوع مهم علم روانشناسی، رفتار عیان می باشد و کسب رفتار را غالباً با فرآیندهای شرط سازی تبیین می دهند. این روانشناسان به اهمیت تمرین، تقویت و مجاورت در یادگیری تأکید دارند.

-2-3-2نظریه شناختی:

در حدود هم زمانی که رفتار گرایان نظریه خود را در ایالت متحده مطرح نمودند، گروه کوچکی از روانشناسان به اهمیت ادراک یا بینش و تشخیص فرد و به گونه کلی عوامل درونی در یادگیری تأکید داشتند. نظریات گشتالت2، پیاژه3، لوین4 مانند نظریات شناختی یادگیری هستند. در سال های اخیر گروهی از روانشناسان با تأکید بر هر دو عامل درونی و بیرونی، مکتب دیگری تحت عنوان مکتب رفتاری-شناختی پایه ریزی کردند. از نظریات دیگری که بعد از این مکاتب شکل گرفت،می توان به نظریه عصبی فیزیولوژیک یادگیری و نظریه خبرپردازی تصریح نمود.

به گونه عام، نظریه یادگیری شامل مجموعه ای از اصول و قوانین در زمینه فرآیند یادگیری می باشد. نظریه های یادگیری به مطالعه فرآیندهای یادگیری می پردازند و کوشش می کنند چگونگی یادگیری و عوامل مؤثر بر آن را مورد مطالعه قرار دهند. برای رسیدن به این هدف هریک از صاحب نظران، این مسئله را از زوایای مختلفی مورد مطالعه قرار داده اند که موجب به وجود آمدن نظریه های مختلف در زمینه یادگیری شده می باشد.

امروزه دو نظریه معروف در تبیین فرآیند یادگیری عرضه شده می باشد. این دو نظریه شرطی کردن عامل و نظریه یادگیری اجتماعی می باشند :

1 Adyghavs

1 watson

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 Geshtatt

3 Piaget

4 Levin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

  • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

  • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد