پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سطوح یادگیری سازمانی:

بعضی سازمان ها ممکن می باشد در دستیابی به یادگیری مؤثر در بعضی سطوح، نسبت به سطوح دیگر بهتر اقدام کنند. به گونه کلی یادگیری سازمانی در چهار سطح رخ می دهد :

 • یادگیری فردی (مبتنی بر تأثیر)
 • یادگیری گروهی یا تیمی
 • یادگیری فرابخشی2
 • یادگیری سازمانی

281 یادگیری فردی:

این امر همیشه مورد توجه بوده می باشد که کارکنان نیاز به یادگیری فردی دارند. ممکن می باشد برای یک فرد لازم باشد، مهارت های جدیدی کسب کنند یا فرآیندهای جدیدی را درک نماید. بسیاری از سازمان ها برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و شکوفایی فردی، به خوبی مجهز شده اند، چراکه این پاسخگویی از طریق آموزش های سنتی و مربی محوری یا با بهره گیری از روش های چند رسانه ای و یا آموزش های آزاد و از راه دور انجام می شود.

یادگیری فردی مورد نیاز می باشد زیرا افراد، واحدهای تشکیل دهنده سازمان هستند و یا همان گونه که پیتر سنگه اظهار داشته، یادگیری سازمانی تنها از طریق یادگیری فردی رخ می دهد. عواملی که می توانند در یادگیری فردی سازمان اثر داشته باشند شامل :

 • مشارکت فردی و گروهی برای یادگیری
 • تمرکز فرد روی یادگیری (یادگیری بایستی کاربرد سریع در شغل داشته باشد)
 • تکنیک های آسان کننده یادگیری
 • برنامه توسعه فردی (افراد می دانند که استخدام کننده ها نمی توانند استخدام در تمام مدت عمر را تضمین کنند اما می توانند به آنها کمک کنند که به قابلیت استخدام در تمام عمر دست یابند. بایستی نوعی همکاری و مشارکت بین سازمان و استخدام شونده باشد که به پیشرفت شغل در بلند مدت به او کمک کند)
 • فرصت های قابل دسترسی برای پیرفت های حرفه ای
 • ارتباط یادگیری فردی به یادگیری سازمانی به روش ساختاری و روشن

2 cross-Functional learning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

 • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

 • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد