پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

یادگیری تیمی1:

سازمان های امروزی از ایجاد نظم یادگیری تیمی، چیزی که در بسیاری از رشته های ورزشی یکی از اصول اولیه و بدیهی به شمار می رود، عاجرند. مثال های بسیاری هست که در آن آگاهی تیم، فراتر از آگاهی اعضای آن بوده می باشد و افراد در بازی های تیمی ظرفیت خارق العاده ای برای عملیات متناسب، بروز داده اند. یادگیری تیمی با گفتگو یا دیالوگ آغاز می گردد. یادگیری تیمی بسیار مهم می باشد، چراکه تیم ها، سنگ بنای یادگیری در سازمان های مدرن تشکیل می دهند، نه افراد. تا زمانی که تیم ها یاد نگیرند، سازمان نیز قادر به یادگیری نخواهند بود.[22]

درون سازمان ها، یادگیری تیمی دارای سه بعد می باشد : آغاز نیاز شدیدی به تفکر عمیق راجع به مفاهیم پیچیده هست. در اینجا تیم ها بایستی فرا بگیرند که چگونه می توان از این توان بالقوه بهره گرفت.

بایستی فهمید که تعداد زیادی ذهن می تواند بیش از یک ذهن مؤثر باشد. در بسیاری از سازمان ها، نیروهای قدرتمندی در کار هستند که باعث می شوند توان فکری یک تیم، کمتر از توان ذهنی هریک از اعضا گردد. بسیاری از این نیروها تحت کنترل مستقیم خود اعضای تیم می باشند. دوم نیاز به اقدامی نو و متناسب می باشد. گروه های برجسته در سازمان ها نیز، ارتباط مشابهی را به وجود آورده اند و به نوعی اطمینان عملیاتی نسبت به یکدیگر دست یافته اند که طی آن هر یک از افراد تیم، نسبت به عملکرد سایرین، به صورت آگاهانه اقدام می نماید و همگی، درصدد این هستند که اعمالشان مکمل حرکات یکدیگر باشد. سومین نکته، تأثیر اعضای تیم در سایر تیم ها می باشد. به عنوان مثال بسیاری از اعمال گروه های ارشد یک سازمان، توسط گروه های دیگر به مرحله اجرا در می آیند. بدین ترتیب، یک تیم فراگیر به گونه مستمر از طریق گسترش توانایی ها و قابلیت های فراگیری تیمی، سایر تیم ها را تغذیه می کند.[20]

1 Team learning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

 • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد