عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی تأثیر تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جایگاه گردشگری در مطالعات جغرافیایی

ارتباط علمی و کارکردی میان جغرافیا و فعالیتهای گردشگری از آن جا فاش می گردد که گردشگری در بسترمکان شکل گرفته و تداوم می یابد و مکان یکی از ارکان دانش جغرافیا می باشد  (منشی زاده، 1376،     ص 25)

از مجموعه تعاریفی که از علم جغرافیا و گردشگری به اقدام آمده چنین بر میآید جغرافیا علم روابط متقابل بشر و محیط می باشد. (شکوئی، 1373، ص 27)

به بیانی دیگر جغرافیا دارای سه ویژگی عمده می باشد:

الف) تاکید بر مکان: در علم جغرافیا با گوناگونی مکانی، فضایی پدیده های طبیعی، انسانی روبرو هستیم.

ب) دومین ویژگی علم جغرافیا تاکید بر روابط بشر و محیط می باشد که حالت اکولوژیک یا بوم شناختی جغرافیا را نشان می دهد، ویژگی اکولوژیک به دو صورت مطالعه می گردد:

1- تاثیر مردم بر طبیعت

2- تاثیر طبیعت بر مردم

ج) سومین ویژگی جغرافیا، تحلیل ناحیه می باشد که در آن رویکرد مکانی، فضایی مطالعه می گردد. (زنگی آبادی، 1380، ص28بادآبادی )

2-4. گردشگری شهری

گردشگری شهری سفر به شهر با انگیزه های متفاوت و بازدید از جاذبه ها و بهره گیری از امکانات و تسهیلات خدماتی موجود در شهر می باشد. طریقه و جریان گردشگری در شهر تأثیر موثری بر ساختار اجتماعی – اقتصادی و فضایی شهر دارد.

گردشگری شهری فعالیت هایی می باشد که در ارتباط با عناصر و جاذبه های انسانی و طبیعی و مراکز خدماتی، اقتصادی و بهداشتی و… در شهرها انجام می شود. شهرها با ارائه امکانات و خدمات مناسب و خلق جاذبه های طبیعی و مصنوعی باعث جذب گردشگر و در نتیجه باعث افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در شهر می شوند.

تأثیر دوگانه شهرها در گردشگری

بطور کلی محیط شهری از دو نقطه نظر با صنعت گردشگری در ارتباط می باشد؛ شهرها هم می توانند به عنوان مبدا مسافرت های گردشگری مطرح باشند و هم مقصد گردشگری باشند. محیط های شهری با ایفای دو تأثیر توریست پذیری و توریست فرستی از کانون های فعالیتهای توریستی به شمار می آیند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تفاوتهای کارکردی بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری

مقایسه عملکرد بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری ناحیه مورد مطالعه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه