عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ

در عصر حاکمیت گفتمان ژئواکونومیک، اقتصاد نقشی برجسته تر از هر زمان دیگر یافته و ژئوپلیتیک انرژی فصل نوینی را در روابط بین المللی را گشوده می باشد. به نظر می رسد منابع انرژی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای ژئوپلیتیکی در نظام سیاسی کنونی جهان در تعاملات بین المللی میان کشورها و نیز انتقال از مکانها و فضاهای بدون انرژی یا نیازمند انرژی، و نیز کنترل منابع تولید و مسیرهای انتقال انرژی، و نیز تکنولوژیها و ابزارهای تولید، فرآوری و انتقال و حتی مصرف انرژی برای حفظ سیادت جهانی و منطقه ای و به چالش کشیدن رقبا در عرصۀ بین-المللی، جملگی دارای ابعاد مکانی، فضایی و یا جغرافیایی می باشد و به همین اعتبار انرژی را به موضوع ژئوپلیتیکی مهمی تبدیل نموده می باشد. زیرا انرژی و تمام ابعاد و جنبه های آن ملتقای سه پارامتر جغرافیا، قدرت و سیاست می باشد( حافظ نیا،1385،  103). بر این اساس، انرژی کالایی استراتژیک می باشد که تأمین امنیّت آن نقشی کانونی در امنیّت بین‌الملل و اقتصاد جهانی دارد. این وضعیت در صحنۀ ژئوپلیتیک جهانی و در جایی که نیاز روز افزون به نفت و گاز در کشورهای توسعه یافته، بیشتر می گردد، جهان را وادار ساخته می باشد تا مقوله ای به نام امنیت انرژی را در ادبیّات امنیّت جهانی وارد کرده و پیرامون چگونگی تأمین آن راهکار اتّخاذ نماید.

 برخلاف تفکر رایج در قرن بیستم، امنیّت امروزه صرفاً بعدی نظامی ندارد، بلکه وجه امنیت اقتصادی و امنیت انرژی اهمیت روز افزون یافته و دولت هایی که بر مناطق ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک انرژی تسلّط دارند، تأثیر مهمی را در معادلات امنیتی نظام بین الملل و به ویژه قدرتهای بزرگ اعمال خواهند نمود. رویدادهای دهۀ نخست سدۀ بیست و یکم در گستره مناسبات انرژی، نماینگر آن می باشد که در عرصۀ مناسبات بین المللی، بازی ژئوپلیتیک انرژی روندی راهبردی و اهمیتی استراتژیک پیدا می کند.ژئواکونومی، در واقع، اقتصاد و ارتباط بین جغرافیا و قدرت اقتصادی کشورها را مورد مطالعه قرار می دهد. زمانی که بخشی یا تمام قابلیت های اقتصادی کشورها در گرو مسائل جغرافیایی باشد، اقتصاد جغرافیایی یا ژئواکونومی شکل می گیرد. البته، ژئواکونومی را مانند دیگر زیرمجموعه های ژئوپلیتیک (ژئواستراتژی و هیدروپلیتیک) نمی توان بحث جداگانه ای از مبحث مادر دانست. زیرا که هر یک از این مباحث قرائت ویژه خود را از ژئوپلیتیک ارائه می دهد؛ یعنی آنجا که اقتصاد انگیزه رقابت رهای قدرتی می باشد، ژئوپلیتیک قرائتی اقتصادی از شرایط موجود را ارائه می دهد و جنبه ژئواکونومیک به خود می گیرد. پس، ژئواکونومی، اثرگذاری عوامل یا زیربناهای اقتصادی در محیط کشوری، منطقه ای یا جهانی در تصمیم گیری های سیاسی و رقابت های قدرتی و اثر گذاری این عوامل در ساختار شکل گیرنده ژئوپلیتیک منطقه ای یا جهانی را مورد مطالعه قرار می دهد.(قلیزاده و ذکی،1388، 27-26).

از ویژگیهای عصر ژئواکونومی، اهمیت یابى اقتصاد در عرصه جهانى می باشد. بر خلاف دوران جنگ سرد که در آن تقسیم ژئوپلیتیکی جهان جنبه ایدئولوژیک داشت در گروه‌بندی‌های جدید ژئوپلیتیکی جهان پس از جنگ سرد اقتصاد مبنا قرار گرفته می باشد(مجتهدزاده، 1379،87). پایه و اساس این مطلب استدلالی می باشد که از سوی “ادوارد لوتواک” ارائه شده می باشد. وی معتقد می باشد که در عصر ژئواکونومی، وسایل و علل مناقشه ماهیتی اقتصادی پیدا می‌کنند و ابزارآلات اقتصادی جایگزین اهداف نظامی می گردد (حافظ‌نیا، 1385، 61).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه