تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

ژئوکالچر و تاریخ و تمدن

گسترش فرهنگ به سادگی از طریق خصیصه های فرهنگی خاص قابل مطالعه می باشد اما اغلب، مجموعه کلی خصیصه های فرهنگی توسط مردمی قدرتمند و متنفذ به یکدیگرجوش خورده و به شکلی نسبتاً یکسان و منسجمی در یک محدوده وسیع گسترش می یابد. ممکن می باشد نوع زندگی یا تمدن از آغاز تا گسترش به پایگاه بزرگ تر، پیگیری گردد تا اینکه نهایتاً به حدودش می رسد و توسط فرهنگ گسترده دیگر جایگزین یا جذب می گردد.رشد تمدن پوتامیک از جایگاهشان در بین النهرین، رشد ملت چین ازمرکز فرهنگی اش در دره «  یا پیوند مجموعه اقتصادی  سیاسی مارکسیست به بدنه های فرهنگی مختلف طی پنجاه سال گذشته، موضوعات مناسبی برای چنین تحلیل هایی هستند. جغرافی دانان به طرق مختلف فرهنگ را مورد مطالعه قرار داده اند. برای مثال تقسیم جهان به مناطق عمده فرهنگی مطالعه توسعه فرهنگها و خرده فرهنگ ها، ترسیم نقشه نواحی کانونی و مرکز و پیرامونی یا حاشیه فرهنگها(مینیگ ۱۹۶۵) و مطالعه جزایر فرهنگ. ارزیابی فرهنگی محیط نظریه های مورد توجه جغرافیا خود اغلب ازارزیابی های عمومی محیطی بدست می آیند. دگرگونی آنها در گذر زمان نشان می دهد که آنها نیز، هرچند به نحوی معقول، بخشی از فرهنگ متغیرند. آن چیز که بشر با منابع طبیعی انجام می دهد به فن آوری او، درک او از منابع طبیعی، جایگاهش در میان منابع ومجموعه ای از ارزش های مرتبط با حال و آینده او بستگی دارد. کلارنس گلاکن (۱۹۵۶) جایگاه بشر را در طبیعت، از نقطه نظر تغییرات تفکرات غربی درمورد جهان قابل سکونت، مطالعه کرده می باشد. برداشت های غیرغربی آنگونه که تحت تأثیر نظریه های کیهانشناختی و تجربیات شکل گرفته و به زبان آمده اند نیز برای تفسیر الگوهای زندگی ضروریاند. (لونتال ۱۹۶۱) اهداف بسیاری از مطالعات برای یافتن جواب های واقعی به سوالات خاص انجام شده می باشد. بعضی مطالعات اکثراً در حیطه سنتی کاوش های جغرافیایی انجام گرفته اند، که شامل تحقیقات ناحیه ای در حوزه جغرافیای فرهنگی (مثال واگنر ۱۹۵۸) وسفرهایی که به مقصود جمع آوری اطلاعات اختصاصی تر (جزئی تر) انجام شده اند، میشود.(مثال زلینسکی ۱۹۵۸) سایر مطالعات در جستجوی ارتباط موجود در راه حل مسائل پیچیده تر هستند. (جغرافیایی بودن آنها در طبیعت یا جهات دیگر) موضوع اصلی آثارنیفن، بهره گیری از ویژگی فرهنگی خاص به عنوان شاخص مهاجرت و انتشار۷ و نواحی فرهنگی که شکل داده اند می باشد(مجتهد زاده،1379، 162-161).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه