تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه فرهنگی مانند مفاهیم نو در جغرافیای سیاسی می باشد که  منجربه خود باوری جامعه شده می باشد و این مسئله خود در شکل گیری و هویت فرهنگی جامعه تأثیر مهمی را ایفاء می نماید. توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی و ملی، بایستی بتواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد. سیاست ژئوکالچر مانند مفاهیم  مرتبط با توسعه فرهنگی می باشد که در اخیرا به آن توجه شده می باشد؛ هدف این پدیده پیشرفت و پویایی جدید و نظام مند فرهنگ جامعه با در نظر داشتن ابعاد جغرافیایی می باشد.لذا با در نظر داشتن تأثیر توسعه فرهنگی این پژوهش در نظر دارد عوامل تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی را در دانش آموزان  مطالعه نماید. لذا این سوال مطرح می  گردد:

آیا نیروی انسانی متخصص و همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

5-2- آزمون فرضیه های پژوهش

5-2- 1- آزمون فرضیه اول:  مقدار t نظاره شده  برایمطالعه تاثیر نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان به اندازه(91/17 = t )،از نظر آماری معنی دار می باشد(01/0P≤ ) ؛از این رو اختلاف بین دو میانگین بدست آمده و میانگین فرضی از نظر آماری معنادار می باشد و از آنجا که میانگین بدست آمده بیشتر از نقطه برش یا متوسط تاثیر می باشد؛ می توان نتیجه گرفت که نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان تاثیر دارد. از آنجایی که پژوهش های مشابه ای  در این زمینه نظاره نگردیده می باشد می توان تنها به تبیین این یافته اکتفا نمود. در تبیین این یافته  می توان تصریح نمود که الگوهای فرهنگی هر بخش از جامعه می تواند متأثر از فرهنگ همان جامعه در بخش های مختلف انعکاس یابد. زمانی که نیروهای متخصص در تدوین ارزشهای فرهنگی تأثیر داشته باشد، نتایج  اجرای این الگوها بهتر از زمانی خواهد بود که نیروها با تخصص ناکافی در این بین دخیل باشند.  به نظر دانشمندان مختلف عرضه فرهنگ ، فرهنگ مثل پیاز لایه به لایه می باشد. براین اساس و در این تعاریف فرهنگ به عنوان لایه های  مجزا در نظر گرفته می گردد که از سطح مادی و جسمانی  تا سطح ذهنی تر تشکیل می گردد. کروبر معتقد می باشد  فرهنگ شامل الگوها، رفتارهای آموخته شده  و انتقال داده ها  به وسیله  نمادها می باشد. در واقع  اگر این الگوها  توسط افراد ماهر و متخصص طراحی و اجرا گردد نتایج سودمندتری در سازمان به بار خواهد آورد(لندریچ، 1995)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه