عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه­گیری

درسند تحول بنیادین آموزش وپرورش نظام تعلیم وتربیت رسمی، نهادی اجتماعی وفرهنگی وسازمان یافته می باشد که به عنوان مهم ترین عامل انتقال واعتلای فرهنگ درجامعه اسلامی،مسئولیت آماده سازی دانش آموزان را برای تحقق مرتبه ای ازحیات طیبه درهمه ابعاد برعهده دارد وهمچنین درنظام آموزش وپرورش رکن اصلی آن نیروی انسانی کارآمد ومتخصص می باشد که تأثیر بی بدیل آن درراستای رسیدن به اهداف سازمانی وتوسعه ی ژئوکالچر اسلامی موردتأیید وتأکید تمامی علمای تعلیم وتربیت می باشد. نیروی انسانی متخصص درتدوین ارزش های فرهنگی درسطوح مختلف مسیر توسعه همه جانبه را فراهم می سازد،پس درراستای توسعه هرچه بیشتر ژئوکالچر اسلامی بایستی به این نکته اساسی ومهم یعنی تربیت نیروهای متخصص وبکارگیری آن در سطوح مدیریتی وآموزشی وپرورشی توجه گردد.

ازدیگرشاخصه های تأثیرگذاردرجهت توسعه ژئوکالچر اسلامی،تأثیر سازنده وبسیار تأثیرگذار،خانواده وهمچنین سایرنهادهاوسازمانها می باشد که می تواند به عنوان یک ظرفیت درجهت رسیدن به اهداف سازمانی ازآن بهره گرفت. تدوین طرح ها وبرنامه ها ودرنهایت تفاهم نامه های تخصصی بانظرکارشناسان خبره به عنوان نقشه ی راه می تواند درروند پیچیده وحساس تربیت اسلامی نسل جدید مؤثر باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه