عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شیوه تجزیه تحلیل داده ها

جهت تجزیه و تحلیل داده های گرد اوری شده از روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی،درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و در بخش استنباطی با در نظر داشتن فرضیه های پژوهش از آزمون t  و آزمون رتبه ایی فرید من بهره گیری گردید .

1-10- تعریف واژه های کلیدی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-ژئو پلیتیک: ژئوپلیتیک علم مطالعه تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست یا مطالعه ارتباط بین جغرافیا و سیاست می باشد.رشته ای که به مطالعه تأثیر محیط جغرافیایی در تصمیم گیریهای سیاسی می پردازد،مثل تصمیم گیریهای در مورد تأثیر آفرینی و رقابتهای سیاسی منطقه ای و جهانی از طریق بهره گیری از امکانات محیط جغرافیایی.شبه علم یا نظریه ای که سیاست را وابسته به عوامل یا محیط جغرافیائی می کندو غالباّ دست آویز افراطی ترین نظریه پردازان شوینیست و امپریالیسم بوده و هدف اصلی آن،موجه ساختن اشغال زمینهای بیگانه و برده کردن سایر خلق ها می باشد(آقابخشی و افشاری راد،1386: 270) .

2- ژﺋﻮ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ: جغرافیای اقتصادی که مفهوم آن ارتباط بین اقتصاد و زمین می باشد یکی از ارکان اصلی ژئوپولیتیک محسوب میشود ژئواکونومی، در واقع، اقتصاد و ارتباط بین جغرافیا و قدرت اقتصادی کشورها را مورد مطالعه قرار می دهد. زمانی که بخشی یا تمام قابلیتهای اقتصادی کشورها در گرو مسائل جغرافیایی باشد، اقتصاد جغرافیایی یا ژئواکونومی شکل می گیرد. البته، ژئواکونومی را مانند دیگر زیرمجموعه های ژئوپلیتیک (ژئواستراتژی و هیدروپلیتیک) نمی توان بحث جداگانه ای از مبحث مادر دانست. زیرا که هر یک از این مباحث قرائت ویژه خود را از ژئوپلیتیک ارائه می دهد؛ یعنی آنجا که اقتصاد انگیزه رقابت های قدرتی می باشد، ژئوپلیتیک قرائتی اقتصادی از شرایط موجود را ارائه می دهد و جنبه ژئواکونومیک به خود می گیرد. پس، ژئواکونومی، اثرگذاری عوامل یا زیربناهای اقتصادی در محیط کشوری، منطقه ای یا جهانی در تصمیم گیری های سیاسی و رقابت های قدرتی و اثر گذاری این عوامل در ساختار شکل گیرنده ژئوپلیتیک منطقه ای یا جهانی را مورد مطالعه قرار می دهد(قلیزاده و ذکی،27:1388-26).

3- ژئوکالچر:ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیدهای از تعاملات قدرت،فرهنگ و محیط جغرافیایی می باشد که طی آن فرهنگ همچون سایر پدیده های نظام اجتماعی همواره در حال شکل گیری، تکامل ،آمیزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیایی کره زمین اند(حیدری،147:1387).

4-توسعه ژئوکالچر:چگونگی شناخت اختلافات فرهنگی در مکانهای مختلف،تغییرات فضایی و مکانی فرهنگ، شناخت و تقسیم بندی مناطق جهان بر اساس فرهنگ و پدیدههای فرهنگی از سؤالات اساسی مربوط به جغرافیای فرهنگی می باشد. ( همان منبع).

5- مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر: مجموعه از عوامل تاثیر گذار بر توسعه جغرافیای فرهنگی اسلامی در دانش آموزان ناحیه 2 رشت،اعم از عوامل اقتصادی،اجتماعی،خانوادگی و …

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه