تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم ژئوپلیتیک

  ژئوپلیتیک که معادل فارسی آن «سیاست جغرافیایی» می باشد، رویکردی در سیاست بین­الملل  می باشد که کوشش دارد رفتار سیاسی و توانایی­های نظامی را بر حسب  عوامل محیطی تبیین دهد. بر اساس این رویکرد، ژئوپلیتیک با درجات مختلف، بیانگر تأثیر قطعی جغرافیا بر امور تاریخی و سیاسی می باشد. ژئوپلیتیک توجه خود را بر عوامل جغرافیایی که در شکل گیری سیاست ها مؤثرند معطوف می دارد. در عین حال، ژئوپلیتیک یک نشان مشخص چند بعدی جهانی نیز دارد که بیشتر دیدنی می باشد تا لفظی و شفاهی و بیشتر عینی و مستقل می باشد تا ذهنی و خیالی.اصولاً ژئوپلیتیک به دنبال مطالعه این موضوع می باشد که چگونه فاکتورهای جغرافیایی، مانند سرزمین، جمعیت، جایگاه استراتژیک منابع طبیعی و غیره بر روابط بین کشورها و کوشش آنان برای کسب قدرت و استیلا بر دیگران مؤثر می باشد. ژئوپلیتیک در واقع، فن و هنر دولتمداری و سازماندهی و اداره بهینه دولت به شمار می­رود. این در حالی می باشد که هر گونه تعاملات فضایی در یک سرزمین، در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بشر با مکان و محیط اطراف او شکل می­گیرد؛ یعنی هر مکان جغرافیایی در بهره گیری بشر از مکان و تأثیر عقاید و افکار، رویکردها، سیاست، فرهنگ، آداب و رسوم و دیگر خصایص زندگی انسانی بر روی محیط جغرافیایی، ماهیت پویای خود را نشان می­دهد.ژئوپلیتیک از زمان وضع واژه آن توسط کیلن در سال 1899 م تاکنون، ضمن اینکه دچار فراز و نشیب بوده می باشد از نظر مفهومی نیز دچار شناوری بوده و نتوانسته می باشد از شفافیت و ثبات نسبی برخوردار گردد. این امر بر ابهام آن افزوده، بطوریکه تعریف نسبی جامعی که بتواند به هویت علمی آن کمک نماید ارایه نشده می باشد. در تعاریفی که تاکنون از ژئوپلیتیک به اقدام آمده، غلبه با آنهایی بوده که کوشش داشته اند از آن به عنوان دانش مطالعه ارتباط یکسویه و جبری تاثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست یاد کنند. هر چند تعاریف محدودتری در خصوص ارتباط دو طرفه بین آنها و نیز تحلیل فضایی مناسبات و ساختار قدرت و رقابت جهانی نیز ارایه شده می باشد، لکن همه آنها فاقد جامعیت نسبی بوده و هر کدام بخشی از موضوع را مورد توجه قرار داده اند. در این مقاله نگارنده ضمن مطالعه قریب به 20 مورد تعریف ارایه شده از سوی صاحبنظران خارجی و ایرانی درمورد ژئوپلیتیک، تعریف جدیدی را بر پایه ارتباط متقابل سه عنصر جغرافیا، قدرت و سیاست ارایه می دهد که نسبت به تعاریف دیگر از جامعیت بیشتری برخوردار می باشد. آنگاه تعریف مزبور را در قالب یک مدل سه وجهی تبیین بیشتری می دهد.( حافظ نیا،1383، 25)علم ژئوپلیتیک به مطالعه تأثیر عوامل محیط جغرافیایی در سیاست می پردازد.از زمان عنوان شدن واژه ژئوپلیتیک، معنای تقابل قدرت با یک سرزمین و بشر هایی که در آن سکونت دارند مطرح بوده می باشد و اختصار اینکه این واژه نقشی بسیار اساسی در تولید قدرت داشته می باشد.برای آگاهی بیشتر مفاهیمی از این واژه در منابع مختلف ذکر می گردد.در فرهنگنامه فرانسوی روبر(1965) درمورد واژه ژئوپلیتیک آمده می باشد:ژئوپلیتیک علمی می باشد که به مطالعه روابط بین داده های طبیعی ،جغرافیا و سیاست حکومت ها می پردازد.در فرهنگنامه لاروس(1962)چنین تعریف شده می باشد:مطالعه روابطی که هر کشور به وسیله آن سیاست هایش را با قوانین طبیعی به هم پیوند می زند و در این پیوند قوانین طبیعی از عوامل دیگر،تعیین کننده ترند.سائول بی.کوهن در کتاب خود با عنوان جغرافیا و سیاست در جهان تقسیم شده (1973) نوشت :عصاره ژئوپلیتیک مطالعه روابطی می باشد که میان سیاست بین المللی،قدرت و مشخصات جغرافیایی مستقر می گردد. ژئوپلیتیک علم مطالعه تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست یا مطالعه ارتباط بین جغرافیا و سیاست می باشد.رشته ای که به مطالعه تأثیر محیط جغرافیایی در تصمیم گیریهای سیاسی می پردازد،مثل تصمیم گیریهای در مورد تأثیر آفرینی و رقابتهای سیاسی منطقه ای و جهانی از طریق بهره گیری از امکانات محیط جغرافیایی.شبه علم یا نظریه ای که سیاست را وابسته به عوامل یا محیط جغرافیائی می کندو غالباّ دست آویز افراطی ترین نظریه پردازان شوینیست و امپریالیسم بوده و هدف اصلی آن،موجه ساختن اشغال زمینهای بیگانه و برده کردن سایر خلق ها می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه