تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعاریف ژئوپلیتیک از دیدگاه های گوناگون

میر حیدر جدید ترین تعریفی که از ژئوپلیتیک ارائه کرده می باشد بدین تبیین می باشد: «ژئوپلیتیک شیوه قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری های سیاسی در سطح ملی و منطقه ای می باشد»(میرحیدر،1377 ، 128).

مجتهد زاده در مورد ژئوپلیتیک معتقد می باشد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی زیرا، جایگاه جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی، هوایی و فضایی)، وسایل ارتباط جمعی و … را در تصمیم گیری های سیاسی، بویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه می کند( مجتهد زاده، 1381، 28).

2-1-4- ویژگی‌ها و تحول نظری ژئوپلیتیک

یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی کشورها، ویژگیهای ژئوپلیتیک آنهاست، زیرا چنین ویژگیهایی در توان و منافع ملی کشورها اساس قرار می گیرد. این ویژگی ها را می توان در دو دسته از عوامل مطرح نمود: «یکی عوامل ثبات که جایگاه جغرافیایی و شکل های آن (دریایی و…)، فضا و تقسیمات آن، وسعت کشور، وضع توپوگرافی (مرزها، ناهمواری ها و…)، شکل کشورها و انواع آن و غیره را شامل می گردد. دوم عوامل متغیر که جمعیت، منابع طبیعی و انواع آن (غذایی، معدنی و…)، انرژی و مقدار مصرف آن در کشور و جهان، نهادهای سیاسی و اجتماعی و… را دربر می گیرد»(انصاری،1383، 2).

با در نظر داشتن ویژگیهای فوق، نظریه پردازانی تفکر راتزل آلمانی در ارتباط با جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک را گسترش دادند که چند مورد آنها به تبیین  ذیل می باشد:

1-سرهارلفورد مکیندر انگیسی نظریه ی معروف «هارتلند» را اظهار، و معتقد بود: «سرنوشت تاریخ جهان در گرو نزاع قدرت ارضی با قدرت دریایی می باشد و مرکز سرزمین قاره‌ای اروپا آسیا را قلب جهان و قدرت جهانی می شمرد و قدرتهای دریایی را در خطر می دید»(بشریه،1380، 49).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه