تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

جمعیت و بشر

یکی از عوامل مهم و موثر در ژئوپلتیک و به تبع آن سیاست داخلی و خارجی کشورها عامل جمعیت می باشد که اثرات آن از نظر کمی و کیفی قابل مطالعه می باشد. ساده‌ترین شکل مطالعه جمعیت کشورها از دیدگاه ژئوپلتیک، مطالعه نحوه توزیع جغرافیایی آنهاست(سنجانی،1380، 180) آن چیز که بدیهی می باشد در تجزیه و تحلیل جمعیت نباید تنها به جنبه‌های کمی توجه نمود زیرا مهمترین عامل در ژئوپلتیک، بشر می باشد. زیرا تمام پدیده‌های محیط طبیعی چه ثابت و چه متغیر، در یک قطب و بشر به تنهایی در قطب دیگر قرار دارد

2-1-5-2- منابع طبیعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش حقیقی و واقعی هر کشوری به فراوانی و کیفیت منابعش بستگی دارد. ثروت یک کشور وابسته به طرز بهره گیری آن کشور از منابع و تولیدات خود می باشد. منابع طبیعی به عنوان عامل متغیر، ژئوپلتیک کشورها را تحت تاثیر قرار میدهد. این منابع از حیث اینکه اساس قدرت اقتصادی به حساب می‌آیند به گونه غیر مستقیم در قدرت نظامی نیز دخالت دارند، لذا در تعیین قدرت سیاسی یک کشور تأثیر اساسی اعمال می کند(اطاعت،1376، 53). منابع طبیعی به دو دسته تقسیم می شوند.

الف- منابع غذایی      ب- منابع معدنی

2-1-5-3- نهادهای سیاسی و اجتماعی

عوامل اساسی ژئوپلتیک که مطالعه گردید، باعث ایجاد زیربناهای اجتماعی  و نهادهای سیاسی و فراهم آمدن زمینه اتخاذ خط مشی سیاسی می شوند. نهادهای اجتماعی بر پایه رژیم سیاسی، سازمان اقتصادی، عادات، تاریخ و اعتقادات یک ملت پایه‌گذاری می شوند و از آنجا که در بسترهای جغرافیایی متنوعی به وجودمی‌آیند با یکدیگر تفاوت دارند. هر چه عوامل همبستگی نهادهای اجتماعی در جامعه‌ای بیشتر باشد، آن جامعه کمتر مورد اعمال نفوذ سوء بهره گیری مادی و معنوی سیاستهای خارجی قرار خواهد گرفت. و به تعبیری تمام عوامل موثر بر سیاستهای جغرافیایی در بافت سیاسی و اجتماعی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند(اطاعت،1376، 54).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه