تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته های استنباطی

فرضیه اول- نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد .

جدول 4-23-  شاخص های توصیفی تاثیر نیروی انسانی متخص در اموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد تاثیر نیروی انسانی

65/19

56/2

26/0

در جدول فوق میانگین تاثیر نیروی انسانی متخص در اموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی            دانش اموزان ارائه شده می باشد که برای مطالعه وضعیت آن از آزمون t با عدد یا میانگین فرضی  بهره گیری گردید.مقدار ثابت یا میانگین فرضی در اینجا 15 محاسبه گردیده می باشد که از ضرب تعداد سوالات(5) درمیانه طیف جواب (3) بدست آمده می باشد .

جدول 4-24- نتایج آزمون t با میانگین فرضی برای مطالعه تاثیر نیروی انسانی متخص در اموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش اموزان

سایت منبع

متغیر t درجه آزادی سطح معنی داری
تاثیر نیروی انسانی 91/17 96 01/0

نتایج  آزمون t با عدد یا میانگین فرضی در جدول فوق ارائه شده می باشد .مقدار t نظاره شده  برایمطالعه تاثیر نیروی انسانی متخص در اموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش اموزان به اندازه (91/17 = t )،از نظر آماری معنی دار می باشد (01/0P≤ ) ؛از این رو اختلاف بین دو میانگین بدست آمده و میانگین فرضی از نظر آماری معنادار می باشد واز آنجا که میانگین بدست آمده بیشتر از نقطه برش یا متوسط تاثیر می باشد ؛ می توان نتیجه گرفت کهنیروی انسانی متخص در اموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش اموزان تاثیر دارد.

فرضیه دوم- همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،سیاسی و اقتصادی با اموزش و پرورش می تواند در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه