تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت و مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری عبارت می باشد از شدت و گستردگی مشارکت فرد در سازمان، احساس تعلق به سازمان، شغل واحساس هویت، مسئولیت پذیری را می توان در وفاداری، داشتن هویت و احساس مسئولیت های فردی و شغلی و سازمانی اختصار نمود (آتش پور، 1387،ص83).مسئولیت پذیری اجتماعی تعهد پایداری را برای طرفداری و بهبود رفاه اجتماعی در حال و آینده در زمینه پایداری منفعت وسود مشارکت کنندگان به وجودمی آورد در این بین مشارکت وسیله ی تبدیل روستاییان بی تفاوت به روستاییان صاحب حقوق و مسئولیت های فردی واجتماعی می گردد ( etal,2010,p57).

 

2-6. ضرورت مشارکت در توسعه ی روستایی

امروزه همه ی دست اندرکاران و دلسوزان امر توسعه ی روستایی که بیش از هر چیزی بر ارتقای سطح زندگی روستاییان در تمامی ابعاد اعتقاد دارند، بر توسعه ی اقتصادی به همراه توسعه ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه دارند و از این رو مشارکت مفهومی می باشد که در برگیرنده ی تمامی ابعاد خواهد بود و به رشد متوازن تمامی جنبه های زندگی روستاییان خواهد انجامید. امروزه به خوبی این موضوع مورد تأیید قرار گرفته می باشد که بخش اعظمی از فقیران در سطح ملی در روستاها ساکن هستند و مشارکت به عنوان عنصر اساسی سهیم کردن فقیران روستایی در تصمیم گیری ها از اولویت خاصی برخوردار می باشد. نظام متمرکز اداری و تصمیم گیری های از بالا بسیاری از طرح های توسعه در نواحی روستایی را با شکست مواجه کرده می باشد که برای جلوگیری از تداوم چنین شکست هایی بایستی برای روستاییان اهمیت ویژه‎ای قائل شده و نظرات و افکار آنها مورد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.از معضلات دیگری که نظام متمرکز در ایران به وجود آورده می باشد، عدم هماهنگی در توسعه ی مناطق گوناگون در سطح ناحیه ای و به ویژه در مناطق روستایی می باشد و مشارکت به عنوان پیش شرط اساسی در توسعه ی روستایی می تواند به برنامه ریزی در سطح محلی منجر گردد (رستمی، 1382،ص 21).

 • در نظر داشتن فقیران روستایی؛
 • تجدیدنظر در نظام متمرکز اداری؛
 • در نظر داشتن نابرابری های ناحیه ای؛
 • در نظر داشتن معضلات زیست محیطی روستایی؛
 • در نظر داشتن تقسیم منافع حاصل از توسعه؛
 • امکان جلب سرمایه گذاری های مردم و سرمایه گذاری مشترک دولت و مردم؛
 • امکان بهره گیری از نیروی انسانی (رایگان و ارزان)؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استحکام بخشیدن به قدرت سیاسی و امنیت ملی کشور در روستاها  (Misra and Suar, 2005,p 545).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
 2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
 3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
 4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه