تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرداهداف توسعه روستایی

مشارکت دادن مردم روستایی در برنامه ریزی های توسعه روستایی و انجام برنامه ریزی در سطح ملی دارای مزایای می باشد که به راحتی در جوامع مشارکتی نظاره می گردد. بعضی از این مزایا عبارتند از :

1) معضلات و استعدادهای موجود به سادگی کشف می گردد؛

2) به مناطق و مردمی که احتیاج به توجه بیشتری دارند، می توان توجه خاصی نشان داد؛

3) ارتباط نزدیکی را می توان بین مسئولان دولتی و مردمی که بایستی بهره مند شوند، حفظ نمود؛

4) تفویض بعضی از مسئولیت های دولت به مردم محلی ممکن می باشد میسر گردد (هیران، 1377، ص103).

در نظر داشتن مشارکت به صورت کمی آن چنان که مطمع نظر قرار گرفته به چگونگی آن و تأثیری که این فراگرد در بالندگی و رشد شخصیت بشر دارد، کم تر توجه شده می باشد. از مزایای مشارکت در مدیریت امور، «فراگرد نیرومندسازی» می باشد که در ارتباط با این مفهوم سه ارزش اساسی مطرح می گردد :

 

1ـ سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار؛

2ـ راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویشتن؛

3ـ باز گشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم «رده های پایین جامعه» (طالب، 1376، صص107-106).

با درگیر شدن مردم در تعیین سرنوشت خویش که به وسیله ی مشارکت آنها در طرح ها تحقق خواهد پیدا نمود پروژه ها و برنامه های توسعه روستایی نیز به شکل مطلوبی راه پیشرفت و اجرا را خواهد پیمود که در اجرای طرحها و پروژه ها به نتایج زیر خواهیم رسید :

1)کاهش زمان اجرای طرح ها و پروژه ها؛

2) کاهش هزینه ی طرح ها و پروژه ها؛

3) بهره برداری بهینه از طرح ها و پروژه ها؛

4) حفاظت و نگهداری بهتر از طرحها و پروژه ها؛

5) افزایش اندازه آگاهی مردم (استعلاجی، 1381، ص36).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه