عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

میسرا :

میسرا از دیگر فرضیه پرداز های توسعه ی مشارکتی می باشد. او معتقد می باشد که برای جلب مشارکت مردم در طرحهای توسعه بایستی یک نظام برنامه ریزی غیر متمرکز ایجاد نمود. او طرفدار توسعه ی از پایین به بالا بوده، توسعه ای که در آن شروط دست یابی به آن افقی کردن تمرکز و عدم تمرکز می باشد. به نظر وی غیر قابل تصور و ساده لوحانه خواهد بود که اعلام کنیم، مردم روستایی هنوز آمادگی لازم جهت به دوش گرفتن مسئولیت ها را ندارند. به نظر میسرا احساس مسئولیت امری ذاتی بوده بلکه محصول نظام اجتماعی می باشد که بشر در آن رشد می یابد. دادن مسئولیت به مردم برای حکومت، یکی از مهمترین راهها برای ایجاد جامعه ی مسئول می باشد. به نظر وی مهمترین عامل مؤثر در مشارکت مردم، تأثیر دولت ها در جهان سوم جهت زمینه سازی امر مشارکت می باشد. او معتقد می باشد تا زمانی که فقرا تحت شرایط برابر با اغنیا در تصمیم گیری مشارکت ننمایند، مشارکت مردم تضمین نمی گردد. در هر وضعیتی که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در نظام ایجاد می گردد، ارگانهای رسمی بایستی تا زمانی که نابرابری ها به حد لازم تقلیل نیافته‎اند، تأثیر حیاتی را در طرفداری از محرومین روستایی به عهده داشته باشند. یکی از اصول پا برجای نظم بشری این می باشد که امور اجتماعی بشر بایستی به ساده ترین و کوچک ترین سطح زندگی انسانی که کاملاًًقادر به انجام امور مذکور می باشد، واگذار گردد. این سطح از خانواده شروع می گردد، لذا این امکان هست که فرآیند مشارکت مردم به آنچنان توسعه اجتماعی منجر گردد که فرآیند توسعه سیاسی را آسانتر و بی خطرتر سازد (عفتی، 1371،ص59).

4 ) ژولیوس نیرره :

نیرره براساس دیدگاه سوسیالیستی خود توسعه روستایی بر محور مشارکت را تنها راه حل معضلات جهان سوم می داند.به نظر نیرره، در جهان مدرن امروزی فقر و ثروت دو روی یک سکه اند. ریشه فقر جهانی و فقر شهری در روستاها نهفته می باشد و مسئله و مشکل اساسی روستاها نیز نحوه ی مالکیت زمین می باشد. هدف عمران روستایی تأمین حداقل نیازهای اساسی می باشد. او معتقد می باشد که عمران روستایی قبل از هر چیز یک موضوعی سیاسی و وظیفه وکار اصلی دولت می باشد. وقتی که اولویت ها را در برنامه ی عمرانی به روستاها می دهیم، تنها و تنها یک اقدام را انجام می دهیم و آن عبارت می باشد از تقسیم فقر به صورت متوازی تر، نیرره برای عمران روستایی آن چنان اهمیتی قائل می باشد که آن را به عنوان استراتژی رشد جهانی نیز مطرح می کند (پاپلی یزدی و ابراهیمی، 1385،ص 121).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه