تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

آثار مشارکت در مراحل مختلف برنامه ریزی توسعه روستایی

1) مردمی که در تهیه و اجرای برنامه ها، مشارکت موثر داشته باشند، آن را از آن خود داشته و با علاقمندی و برای رسیدن به هدف های برنامه با رعایت نظم و انضباط، با آن همکاری خواهند نمود. این همکاری موجب پیشرفت سریع تر در برنامه ها، بهره گیری کاملتر از نتیجه ی کار به دلیل انطباق برنامه ها با نیاز و افزایش مدت بهره برداری از طرح به دلیل وجود علاقمندی در حفظ و نگهداری از آن خواهد گردید.

2) با در نظر داشتن شناخت محلی، مردم هر ناحیه، قادر به تصمیم گیری های منطقی اقتصادی درمورد ی محیط وضع خود هستند. یعنی مردم حق دارند نوع توسعه ای را که در محل زندگی شان در نظر گرفته شده، تعیین نموده و در رسیدن به آن کوشش و همکای کنند.اگر این حقیقت به درستی تبلیغ، تبیین و آموزش داده گردد، آنگاه می توان مردم را برانگیخت که در اجرای طرحها و پروژه ها مشارکت فعالانه و واقعی داشته باشند.

3) مشارکت وسیع عمومی به ویژه اگر به صورت سازمان یافته ای انجام پذیرد موجبات دگرگونی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را که تأثیر تعیین کننده ای در امر پیشرفت و سازندگی دارد، فراهم می آورد.

4) مشارکت از ایجاد اثرات منفی روانی در مردم، مانند بی اعتمادی، بی تفاوتی، تک روی، و عدم وجود حس تعاون و تحریک و تمایل به تأمین منابع محدود شخصی جلوگیری و دوگانگی و نابرابری ها را تقلیل و در نتیجه نیروی همبستگی و وحدت ملی را تقویت می نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5) مشارکت به عنوان یکی از طرق تأمین اصول تکریم به شخصیت فردی و اجتماعی و حقوقی انسانی افراد، احساس امید به زندگی مردم را تقویت می نماید. حاصل این امید در وهله ی اول احساس نیاز برای رفاه بیش تر می باشد(شاکری، 1380،صص69-68).

6 ) مشارکت در منظر به کاهش  تضادها، مدیریت کارا و منعطف تر، افزایش مشروعیت، بهره گیری دانش ویژه مکانی منجر  می گردد(  stenseke,2010).

7 ) جنبه حیاتی دیگر مشارکت عبارت می باشد از پذیرش دانش ویادگیری. اگر فرایند یادگیری مشارکتی تشویق گردد و ذی نفعان برای مشارکت و یافتن راه حل های سازگار با شرایط محلی تهییج شوند به احتمال زیاد قرین به موفقیت خواهد بود ( دارابی، 1388،ص9  ).

8 ) در مقام پیش شرطهای  موفقیت، عوامل بسته به مفهوم مکان و جایگاه خاص می تواند تأثیر حیاتی داشته باشند. مشارکت موجب پذیرش شرایط انحصاری هر ناحیه و منظر می گردد( stenke,2009).

9 ) مشارکت عمومی می تواند ضمن ایجاد سرمایه اجتماعی، به تقویت جامه مدنی، بهبود توانایی جوامع محلی برای حل معضلات و تعقیب ملاحظات و مسائل عمومی و مشترک اثر گذار باشد  ( santos and etal , 2008).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه