عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

زمین شنا سی

و تحولات مختلف در دوره های متفاوت زمین شناسی به صورت کنونی خود در آمده می باشد. بخش جلگه‎ای خشکبیجار که در شمال شرقی  ناحیه قرار داردو مرکز عمده فعالیت و جمعیت در این ناحیه محسوب می‎گردد،جزئی از همین جلگه می باشد. از  نظر زمین شناسی این ناحیه از سنگ های پرکامبرین شروع شده و تا رسوبات کواترنر و عهد حاضر ادامه  می یابد که جدید ترین رسوبات این منطقه می باشد. پی سنگ های اینفراکامبرین و سازندهای جوان تر توسط یک ناپیوستگی زاویه ای جدا می گردد.در پالئوزوئیک هیچگونه تغییراتی در رسوبگذاری  و مشخصه های زمین شناختی که مشخص کننده ی آغاز این دوره در ناحیه می‎باشد وجود نداردو تقریباً در همه جا رسوبات ماسه سنگی قرمز رنگ بر روی رسوبات اینفراکامبرین قرار گرفته می باشد. سازندهای تریاس با پیوستگی فرسایش بر روی رسوبات پرمین قرار می گیرند که سکانس پرمو تریاس در البرز را تشکیل می دهند. حرکات ژوراسیک  انتهایی کرتاسه آغازین هیچگونه نا پیوستگی زاویه ای را در البرز موجب شده اند، لیکن در کرتاسه انتهایی بخش های وسیعی از این ناحیه دستخوش حرکات کوهزایی ویک فاز فرسایش گردید، بطوریکه  رسوبات دوره ترشیاری بطور ناپیوسته بر روی یک سطح فرسایشی که در زیر آن رسوبات چین خورده و هوازده پرکامبرین تا کرتاسه  انتهایی قرار دارند، رسوبگذاری شده اند و رسوبات کواترنر دراین منطقه بیشتر به صورت رسوبات آبرفتی می باشد که با یک ناپیوستگی بر روی رسوبات قدیمی تر قرار گرفته اند(مولایی،1382، ص7).

 

 

توپوگرافی

در محدوده ی مورد مطالعه عامل توپوگرافی تأثیر محدود کننده ای  نداشته می باشد. این بخش از شهرستان به دلیل شیب کم و دارا بودن شرایط مطلوب مانند آب فراوان و زمین حاصلخیز برای فعالیتهای عمرانی، استقرار سکونتگاهها، فعالیت های زراعی مناسب می باشد وتوزیع فضای سکونتگاهها وجمعیت نسبت به مناطق پایکوهی وکوهستانی منظم تر و فضای اشغال اینگونه سکونتگاهها از نوع محیط های پایدار بوده وپیچیدگی پدیده های گوناگون به حداقل می رسد و مورفودینامیک حالتی ساده دارد (زمردیان، 1376، ص80).

اقلیم                            

با در نظر داشتن اینکه بخش مورد مطالعه ( خشکبیجار )جزئی از شهرستان رشت می باشد ودر فاصله کمی در شمال شرقی رشت قرار دارد واز نظر پارامترهای آب وهوائی ثبت شده در ایستگاه هواشناسی در شهر رشت وبخش خشکبیجار تفاوت چندانی نظاره نمی گردد  (رمضانی، 1376،ص5).

 

3-1-5. پوشش گیاهی

پوشش گیاهی در این ناحیه شامل درختان و گیاهان مختلف از قبیل درخت توس، آزاد،توسکا، شمشاد، نارون، شاه بلوط، وانواع درختان میوه، راش می باشد. وجود درختان در این ناحیه باعث ایجاد سایبان و ایجاد کوران د ر داخل ساختمان در فصل تابستان می گردد.با در نظر داشتن اینکه از مصالح عمده در خانه سازی وشکل مساکن، کاربری چوب می باشد بخصوص در بام بدون استثناء در همه مساکن از این مصالح بهره گیری می‎گردد (اهلرز، 1372، ص166).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه