عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن مباحث نظری مطرح شده در زمینه ی مشارکت در توسعه روستایی که به آن ها پرداخته خواهد گردید، به نظر می رسد که مشارکت داشتن مردم روستا در امر توسعه روستایی و بی تفاوت نبودن آنها در مورد مسائل روستائیان می تواند تأثیر مهمی را در توسعه ی روستایی اعمال کند و برای داشتن یک مشارکت پویا و هدفمند سطح درآمد و سواد و آگاهی و تخصص مردم روستایی بی تأثیر نیست لذا با در نظر داشتن تأثیر مهم مشارکت و همکاری مردم روستایی در پیش برد توسعه روستایی می توان فرضیه های زیر را مطرح نمود :

  1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی می باشد.

2.بین سطح تحصیلات و اندازه مشارکت در توسعه روستایی ارتباط هست.

  1. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت آنان در توسعه روستایی ارتباط هست.
  2. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان ارتباط هست.

 

1-6. روش پژوهش و مراحل آن

1-6 -1.روش پژوهش

روش یعنی مجموعه شیوه ها و تدابیری که برای شناخت حقیقت وبرکناری از خطا به کار می رود. که هر روشی با در نظر داشتن اهدافی که تعیین شده، برای مطالعات مختلف مورد بهره گیری قرار می گیرد. روش پژوهش در این پژوهش توصفی تحلیلی می باشد. در مطالعه وشناخت وضع مو جود از روش توصیفی وجهت تجزیه وتحلیل آماری در زمینه وضعیت خدمات روستایی وجمعیت ها از روش تحلیلی بهره گیری می گردد.

 

1-6-2. مراحل پژوهش

1-6-2-1. مرحله گردآوری اطلاعات

در انجام این پژوهش ودرمرحله گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی (کتابخانه ای) و مطالعات میدانی بهره گیری شده می باشد. بدین ترتیب که در روش اسنادی از اسناد و منابع موجود در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، کتابخانه دانشگاه تهران، مقالات علمی وپژوهشی داخلی وخارجی، معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان، سایتهای اینترنتی معتبر، همچنین در روش میدانی نحوه جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه، نظاره مستقیم، مصاحبه با سازمانها و مدیران محلی، پایگاه داده های اطلاعاتی، جداول و عکس می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه