تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

ـ گوو(1983) در مقاله ای تحت عنوان مشارکت سوی دیگر مفهوم توسعه روستایی(آن چگونه می تواند انجام گردد ؟) نشان می دهد که توانمندی رویکرد مشارکت با بهره گیری از توزیع مجدد قدرت بایستی همراه با ظرفیت سازی قابلیت های محلی عملی گرددGow,1983,p421-446).

ـ جوما (2005) در مقاله ای تحت عنوان تأثیر مشارکت در تمرکز منطقه برای استراتژی برنامه ریزی توسعه روستایی به این نتیجه رسیده اند که با در نظر داشتن اینکه روش برنامه ریزی از مرکز به پائین اثرات اندکی در توسعه روستائی داشته می باشد پس در برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه در سطح منطقه نیاز به مشارکت جوامع محلی می باشد وبرای مشارکت مؤثر جوامع در برنامه ریزی DFRDسیاست گذاران وبرنامه ریزان نیاز به اصلاحات قانونی واساسی برای شناسایی و ظرفیت سازی برنامه ها دارند (Juma ,2005,p58).

ـ عارف (2009) در مقاله ای تحت عنوان مشارکت مردم در توسعه اجتماعی(حل برنامه ریزی روستایی در مالزی) تأکید نموده اند که فرآیند مشارکت مردم (از پائین به بالا ) در سطح کلان باعث توانمند سازی روستائیان و کاهش هزینه های دولت می گردد(Aref,2009,p45-54).

ـ کاکومبا (2010) در مقاله ای تحت عنوان مشارکت مردمی دولت محلی وتوسعه روستایی « انعکاسی بر سیستم غیر متمرکز سازی  » به این نتیجه رسیده می باشد که استراتژی های توسعه ای قابل درک دولت مرکزی می بایستی از مشارکت بهره جسته تا مالکیت و توانمندی بالایی بدست آورند و به مقصود درک اهداف اساسی غیر متمرکز سازی و انجمن ها، مشارکت در توسعه روستایی نیازمند تقویت تأثیر انجمن محلی در بسیج، مشارکت در برنامه ریزی و انتخاب رهبران بدون دخا لت دولت مرکزی می باشد. پس مشارکت پیش از آنکه منافع همگانی و پیشگام کاهش فقر گردد، بایستی به توانمندسازی وکارآمدی تبدیل گردد (Kakumba,2010,p171-186 ).

ـ یانگ (2011) در مقاله ای تحت عنوان مشارکت کشاورزان در ساخت فرهنگ جامعه روستایی اظهار نموده اند که توسعه ساخت وساز فرهنگ جوامع روستایی بدون مشارکت کشاورزان صورت نمی گیرد و از همه مهمتر عدم وجود امکانات و مناسبت های فرهنگی مناسب، عدم دانش کافی و محدودیت توانایی کشاورزان از موانع اصلی در مشارکت کشاورزان برای ساخت فرهنگ جوامع روستاییمی باشد و به این نتیجه رسیده اند که برای ترویج مشارکت کشاورزان در ساخت فرهنگ جامعه روستایی بایستی به تقویت آموزش، بالابردن کیفیت وشدت وشور شوق و توانایی کشاورزان به مشارکت پرداخت(Yongguilu,2011,p154).

 ـ استنلی (2012) در مقاله ای تحت عنوان مشارکت در فعالیت های اقتصادی غیر کشاورزی روستا اظهار نموده اند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با افزایش ناتوانی بخش کشاورزی مواجه هستند. پس برای طرفداری از معیشت روستایی، مشارکت در فعالیت های غیر کشاورزی ضروری می باشد و تأکید می کنند که هر گونه مشارکت در فعالیت های اقتصادی با هدف بهبود معیشت روستایی را بایستی هدف قرار داد (Stanley,2012,p240).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه