عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

ـ طالب ومیرزایی (1391) در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی تأثیر مشارکت مردم در طرح های توسعه روستایی اظهار نموده اند که برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از توانایی های روستائیان، می تواند بستر مناسبی را برای موفقیت طرح های تجمیع فراهم کند ودر ادامه به بهره گیری از نظریه مشارکت و به کار گیری نظری جامع کل نگر برای تبیین مشارکت مردم، در نظر داشتن راهبرد مشارکت در توسعه روستایی و نظریه های مربوط به توسعه روستایی مشارکتی تأکید می کنند( طالب و مهدی، 1391، ص16).

ـ صابری فر (1391) در مقاله ای تحت عنوان مطالعه عوامل تأثیر گذار بر عضویت و مشارکت روستائیان در شرکت های تعاونی روستاهای استان خراسان رضوی، به این نتیجه رسیده می باشد که بین اندازه مشارکت روستائیان و عضویت آنها در شرکت های تعاونی  روستایی وآگاهی در زمینه های مختلف وبا در نظر داشتن سایر عوامل تأثیرگذار مانند گروه های فردی یا اجتماعی ارتباط هست (صابری فر،1391، ص74).

 

ـ نجفی کانی (1391) در مقاله ای تحت عنوان مطالعه وسنجش اندازه مشارکت مردم ونقش آن در توسعه روستایی دهستان سلطانعلی شهرستان گنبد کاووس، به این نتیجه رسیده می باشد که بین سطح وجایگاه اقتصادی واجتماعی مردم با اندازه مشارکت آنان در راستای توسعه روستایی، در سطح بسیاربالا و قابل قبولی ارتباط معناداری وجود داشته و علاوه برآن اندازه مشارکت مردم، تأثیر کلیدی در توسعه نواحی روستایی اعمال می کند (نجفی کانی، 1391،ص118).

 

1-9. محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه دراین پژوهش بخش خشکبیجار می باشد. این بخش دارای 37روستا، 6566 خانوار  و 20116 نفر جمعیت می باشد. بخش خشکبیجار، یکی از شش بخش شهرستان رشت می باشد که در قسمت شمال شرقی شهرستان رشت واقع گردید ه می باشد. بخش خشکبیجار دارای 2 دهستان  به نام های : دهستان حاجی بکنده با مجموع 16روستا،3227 خانوار و9793 نفر جمعیت و دهستان نوشر با مجموع 21روستا، و3339خانوار و10323 نفر جمعیت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه