عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع مشارکت برحسب موضوع وقلمرو اجرایی

2-2-1. مشارکت اجتماعی[1]

مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و پس با آن همکاری داشتن می باشد. به  همین جهت از دیدگاه جامعه شناسی، بایستی بین مشارکت بعنوان حالت یا وضع (امر شرکت کردن ) و مشارکت به عنوان اقدام و تعهد (اقدام مشارکت)تمیز قائل گردید.مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد ودر معنای  دوم شرکت فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد. مشارکت می تواند اشکال گوناگونی پیدا کند، نظیر همکاری، همیاری، همبستگی، انطباق، سازگاری، پذیرش، انقیاد، شیفتگی، ایفای تأثیر های اجتماعی و انجام وظایفی که با این تأثیر ها ملازمت دارند مبین مشارکت معمولی و ارتجالی گونه در حیات اجتماعی می باشد. مشارکت اجتماعی در این صورت، عبارت  از مشارکت کم وبیش عیان در حیات اقتصادی، گذران اوقات فراغت، فرهنگ، قبول مسئولیت های سیاسی، مدنی و اجتماعی خواهد بود و در این صورت، اندازه مشارکت اغلب شکلی از قدرت را مشخص می دارد. مشارکت اجتماعی، مفهومی می باشد که مخصوصاً در جامعه شناسی کارکردی و گرایشهای موجود در آن مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد   R.K.Merton,2005,p77) ).

 

2-2-2. مشارکت  اقتصادی[2]

مشارکت در امور مختلف، تأثیر مؤثری در کاهش فقر اقتصادی خواهد داشت(   Lee&park,2011,p132)در یک تعریف جامع می توان گفت که مشارکت اقتصادی شامل تأثیرگذاری بر شیوه و پویش تولید به لحاظ روابط حاکم بر این پویش مادی تولید، برای رفع نیازهای مالی و افزایش تولید متمرکز می باشد که در قبال مداخله و درگیر شدن افراد در نظام تصمیم گیری مربوط به تخصیص منابع اقتصادی و مشارکت در سیاست توسعه ای اقتصادی نمود پیدا می کند (غفاری، 1388،ص 27). بانک توسعه آفریقا درسال2012 به مطالعه عوامل موثر دراقتصاد روستایی پرداخته می باشد که براین اساس مشارکت بازاردر اقتصاد روستایی بک کانال مهم می باشد که ازطریق آن اثرات اقتصادجهانی درمناطق روستایی می تواندتأثیرمثبت برکاهش فقراز طریق افزایش درآمدداشته باشد.

 

2-2-3. مشارکت سیا سی[3]

مشارکت در فرآیند قدرت وانتخاب مسئولین ومداخله در امور تصمیم گیری در نظام سیاسی می باشد ( غفاری ونیازی، 1386،ص 30 ).دو عامل در زمینه مشارکت سیاسی روستاییان تأثیر به سزایی داشته می باشد.

1- اندازه توسعه یافتگی جامعه روستایی و بسط جامعه مدنی در سراسر جامعه

2-تسلط واقتداردولت مرکزی، مشارکت سیاسی روستاییان درشکل خشونت آمیز وانقلابی درشرایطی روی داده می باشد که از طرفی جامعه مدنی بسط وتوسعه نیافته وکشوردرحالت عقب ماندگی می باشد وازطرف دیگر حکومت مرکزی نیز فاقد ابزار،نیروها وسازماندهی لازم برای گسترش اقتدار خود درتمامی مناطق می باشد. درچنین حالتی وبخصوص درشرایطی که جامعه درحال تحول وگذرا می باشد وقوع شورشهاوانقلابات بسیارمحتمل می باشد( وثوقی، 1381،ص58).

[1]social  participation

[2]Economic participation

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]political participation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه