تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت فرهنگی[1]

یک شرکت داو طلبانه ارادی و آگاهانه افراد گروه ها و سازمان های تشکیل دهنده یک جامعه در ابعاد گوناگون زندگی فرهنگی آن جامعه به مقصود گسترش توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه حیات فرهنگی می باشد ( غفاری و نیازی، 1386،ص 30 ).

 

 2-3. الگوهای مشارکت

هنگامی که از مشارکت روستایی در طرح های توسعه ی روستایی و فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یا محیطی آن ها در این راستا سخن به میان می آید، با تنوع وسیعی از گونه های مشارکت رو به رو می شویم که این ما را متوجه پیچیدگی و غنای مفهوم مشارکت می کند از این رو به هنگام سخن گفتن از مشارکت نمی توان قوانین کلی حاکم بر الگوهای گوناگون مشارکت را مدنظر قرار داده و متوجه الگوهای مختلف از مشارکت در زمینه های مختلف نشد. این امر ما را در طبقه بندی الگوها از زوایای مختلف رهنمون می گردد.

 

2-3-1.الگوهای مشارکت برحسب نوع

1) مشارکت تحمیل شده[2]نوعی از مشارکت می باشد که از طریق برگزیدگان یا نخبگان، دیگران را به مشارکت می کشانند. در این مشارکت که گاهی از تکنیک های روانی ـ اجتماعی یا مکانیسم های فرهنگی بهره گیری می‎گردد، هدف مشارکت لزوماًرفع نیازهای واقعی و انتظارات مشارکت کنندگان نیست (مطیعی لنگرودی، 1382،ص82 )

2 ) مشارکت ابزاری[3]در این نوع مشارکت و یا از دیدگاه طرفداران این نوع مشارکت، بشر ها وسیله هستند و غالباً ترجیح داده می گردد که همه مردم براساس یک الگو رفتار کنند و مشابه هم باشند. در این نوع مشارکت هم می توان از هم بستگی های فرهنگی و اجتماعی بهره گیری نمود  )مطیعی لنگرودی، 1382، ص82 ).

[1]cultural participation

[2]imposedparticipation

[3]instrument participation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه