تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوهای مشارکت بر حسب سطوح جغرافیایی

1) مشارکت همسایگی[1]: این نوع مشارکت با هدف تحریک و برانگیختن همسایگان در جهت بهسازی روابط همسایگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی صورت می پذیرد؛

2) مشارکت محلی(روستایی)[2] : که این نوع مشارکت به هدف تحریک و برانگیختن روستاییان و اکثراًاقشار آسیب پذیر در طرح ها و برنامه های توسعه و عمران محل سکونت خود انجام می شود. که به علت محلی بودن و خرد بودن نتایج آن زودتر عیان می گردد.

3) مشارکت منطقه ای[3] : مشارکت شورایی چندین محل (روستا) برای بهسازی و بهبود وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی منطقه ی زندگی خود؛

4) مشارکت ملی[4] : هدف از این نوع مشارکت آماده ساختن برای جذب و شرکت افراد کل جامعه درفعالیت های سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی می باشد.

5) مشارکت بین المللی[5] : که به این نوع مشارکت تاکنون توجه کمی شده می باشد اما در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و کم شدن فاصله ها و با مطرح شدن مسائلی زیرا گفتگوی تمدن ها، توسعه‎ی پایدار و حفظ محیط زیست و جهانی شدن اقتصاد باعث شده می باشد، کشورها و بخصوص سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی در جهت گسترش این نوع مشارکت، اقداماتی انجام دهند.(رضوانی، 1388،ص93).

 

 

 

2-3- 3.  الگوهای مشارکت بر حسب کیفیت و همکاری

2-3-3-1. مشارکت طبیعی[6]

این نوع مشارکت در گروه های اجتماعی طبیعی از قبیل گروههای خانوادگی، خویشاوندی و هم بازی هست. منشاء و خاستگاه این نوع از مشارکت در سنت های اجتماعی نهفته می باشد. از خصوصیات آن این می باشد که عضویت افراد در آن غیر ارادی بوده و کارکرد آن در جهت تقویت عادات و رسوم و در نتیجه بقای گروههای طبیعی می باشد.

[1]Neighbourhood

[2]Local participation

[3]Rejional participation

[4]National participation

[5]International participation

[6]Natural participation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه