تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشارکت خود به خودی

این نوع از مشارکت در گروه های خود جوش هست، تفاوت اساسی آن با گروه های ارادی در سیال بودن و زودگذر بودن آن می باشد. این نوع از گروه ها در اثر عمر کوتاهی که دارند، غالباً فاقد سازمان مشخص و آشکاری هستند و معمولاً برای ارضای نیازهای روانی مشارکت کنندگان پدید می آیند. از این نوع مشارکت می توان به رفتارهای گروهی از قبیل هم سفر شدن و هم صحبت شدن اتفاقی و. .. تصریح نمود. 2-3-3-4. مشارکت برانگیخته

این نوع از مشارکت به وجود عاملی بیرون از گروه مشارکت کننده بستگی دارد. مشارکت افراد در این گروهها تحت انگیزشهای مختلف می باشد. کارکرد اساسی این نوع از مشارکت تشکیل گروههای مشارکتی توسط مزوجین و مبلغین می باشد. ( رکن الدین افتخاری، 1381،ص23 ).

 

 

 

2-4. مشارکت و تأثیر آن در توسعه ی روستایی

با وجود قدمت مشارکت در میان جوامع انسانی و اقدام به آن واژه های مشارکت و مشارکتی برای اولین بار در اواخر دهه ی 1950 مطرح گردیده می باشد؛ اما با تأخیر در عرصه توسعه ی روستایی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. مشارکت مردم از سالهای 1960در کشورهای پیشرفته واز 1970در کشورهای رو به پیشرفته مرسوم گردید. این در نظر داشتن دنبال تأکید بر ابعاد اجتماعی در برنامه های توسعه آغاز گردید. و با اهمیت در نظر داشتن پایداری اجتماعی، به عنوان بستر تحقق سایر ابعاد پایداری مورد توجه بیشتری قرار گرفته می باشد (UNHSP,2009,p65).کاربرد واژه ی مشارکت در برنامه ی توسعه روستایی و صنعتی شدن کشورهای مغرب زمین و اتخاذ چنین استراتژی در بسیاری از کشورهای جهان سوم، موجب گردید تا پیامدهای منفی مانند مهاجرت و جابجایی شدید جمعیتی، افزایش شکاف بین مناطق شهری و روستایی و. .. حادث گردد. در نتیجه، بسیاری از کشورها و فرضیه پرداز های توسعه، درصدد بر آمدند تا نسبت به رهیافت های اتخاذ شده، تجدیدنظر نمایند. از این رو مشارکت روستاییان و مکانیزم های جلب و به کارگیری آن ها در برنامه های توسعه ی روستایی مورد توجه واقع گردید و مفهوم جدیدی از توسعه با عنوان توسعه ی مشارکتی وارد ادبیات گردید (مطیعی لنگرودی، 1382،ص83).

علل توجه روزافزون به رویکردهای مشارکتی توسعه از دهه ی 1970 به بعد را می توان در کاستی های موجود در رهیافت های به کار رفته قبلی در زمینه ی توسعه و پیامدهای منفی آن جستجو نمود. توسعه روستایی و مشارکت واقعی روستاییان به خصوص، در قالب سازمانی آن ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند به گونه ای که دو روی یک سکه را تشکیل می دهند. مشارکت روستایی در توسعه روستایی شامل مداخله ی مردم در فرایند تصمیم گیری ، اجرای طرح ها، بهره گیری از منافع این طرح ها و ارزیابی آنها می‎گردد مشارکت یک مفهوم ذاتی در جوامع بشری می باشد که برای تحکیم آن نیازمند یک برنامه ریزی از پایین به بالا2و ارتباط بین همه ی فاکتورهای موجود در این زمینه هستیم (Wang, Xiao jun et al, 2008,p 96).

در این زمینه تجربه ی بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما نشان می دهد که برنامه ریزی متمرکز، آمرانه و از بالا به پایین دست آورد مطلوبی نداشته می باشد. هر چه سطوح مشارکت محدودتر باشد، امکان اجرایی و کارآمد شدن برنامه ها کاهش خواهد پیدا نمود و هزینه های اجرا و نظارت مرکزی افزایش یافته و آسیب پذیری طرح ها و سیاست ها بالا خواهد رفت پس نظام برنامه ریزی بایستی به گونه ای طراحی گردد که حجم گسترده ای از مشارکت را در کلیه سطوح داشته باشد (رضوانی، 1383،ص214).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه