عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت و پایداری اقتصاد روستایی

مطالعات انجام یافته در خصوص تحلیل ارتباط بین مشارکت و توسعه پایدار روستایی بسیار محدود می باشد و بیشتر مطالعات نیز به پروژه های مساله محور اختصاص یافته می باشد. همچنین مشارکت های مردمی را در بسیاری از موارد به گروه های ویژه، مثل تصمیم سازان و به مدیران شرکت ها محدود کرده اند(Cai & etal, 2009,p 8911). روش های مشارکتی برای پروژه های توسعه، توسعه جامعه محور، تمرکز زدا و مبتنی بر رهیافت های محلی گسترش یافته می باشد. مشارکت منجر به بکارگیری مکانیسم هایی شده می باشد که پاسخ مطمئن تری به نیازهای مردم می دهد. این مکانیسم ها خط مشی های پیچیده ای از اقتصاد خانوار با ابعاد تولیدی، بهبود رفاه از طریق انباشت سرمایه(زمین، مهارت ها و زیر ساخت ها) یا چهارچوب قیمت گذاری، پژوهش و توسعه کشاورزی، سیاست های بازاری و دسترسی به اعتبارات ارائه داده می باشد(Zezza & etal, 2009,p 1298).مشارکت مردم با یکدیگر و دولت برای پایدارسازی اقتصاد روستایی می تواند در زمینه های زیر انجام گیرد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-9. مشارکت و کشاورزی پایدار

به گونه کلی کشاورزی پایدار فرایندی عقلانی مبتنی بر بهره گیری بهینه از منابع و گرفتن تصمیمات صحیح و معقول در طریقه تولیدات کشاورزی می باشد به گونه ای که فعالیت های کشاورزی با فرایندهای اکولوژیکی هم سو گردند. فراهم آوردن چنین شرایطی مستلزم بستری از دانش وآگاهی می باشد که تصمیمات عقلایی را به همراه آورد و بهره گیری بهینه از منابع را موجب گردد.در این بین مشارکت با ایجاد بستری از آموزش و اطلاعات و دانش، فرایندی از تفکر را به وجودمی آورد که به تصمیم گیری عقلایی می انجامد. در زمینه فعالیت های کشاورزی، فضای گفتمان به وجودآمده از مشارکت در بین روستاییان کشاورز،مروجان جهاد کشاورزی، فروشندگان نهاده های کشاورزی و بازار، زمینه را برای ایجاد اطلاعات و دانش و فرایند تفکر فراهم می کند. فرایند تفکر در کارهای جمعی شامل مراحل مفهوم سازی، ساخت اصل، درک، حل مسئله و تصمیم گیری می باشد.در مرحله مفهوم سازی در فعالیت های کشاورزی پایدار، اطلاعات منظم فرد راجع به عقلانیت و رفتار عقلایی شکل می گیرد و او را قادر می سازد که منفعت شخصی و جمعی را تشخیص دهد در واقع مشارکت به گونه ای اقدام می کند که در برابر منافع شخص روحیه دیگر خواهی را در افراد ایجاد کندو مسئولیت را با خود به همراه آورد( خسروبیگی، 1391،ص7 ).برای درگیری و مشارکت همه جانبه محققان و کشاورزان بایستی اولاً تحقیقات پایه و کاربردی یکسان مورد توجه قرارگیرد و ثانیاً حس برتربینی محققان که باعث می گردد کشاورزان فکرکنند محققان مشکلاتشان را نمی فهمند، از بین برده گردد و ثالثاً محققان بر روی موضوعاتی کار کنند که اولویتشان در یک محیط دموکراسی تعیین شده می باشد. در نهایت اینکه پژوهش مشارکتی مدت زمان لازم بین آشنایی با نوآوری و پذیرش آن را کوتاه می سازد و هم نرخ وسرعت پذیرش نوآوری رابالا می برد  (Anonymous,2012,p58).سیستم آبیاری و غیره می تواند کارایی و تاثیر زیادی را در اقتصاد روستایی داشته(خسرو بیگی، 1391،ص8).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه