تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه های توسعه ی روستایی مشارکتی

با گسترش مفهوم مشارکت در میان دست اندرکاران و صاحب نظران توسعه و به ویژه توسعه ی روستایی، عده ی زیادی از فعالان توسعه به ارائه ی راهکارهای علمی و منطقی در جهت ترغیب تشویق به مشارکت و از طرفی اهمیت موضوع مشارکت در توسعه پرداخته اند.

از میان این نظریه پردازان، نظریات آن دسته که اهمیت بیشتری به مقوله ی مشارکت قائل اند، قابل ذکر هستند.

1 ) ا بن خلدون :

ابن خلدون از اندیشمندانی می باشد که به امر مشارکت و تعاون توجه داشته و آن را عامل اصلی در فراهم ساختن معاش داشته می باشد… او می گوید : ثابت و دانسته شده می باشد که یک فرد به تنهایی به کار دفع نیازمندیهای خود در امر معاش نمی پردازد، بلکه افراد یک اجتماع با یکدیگر همدستی و تعاون می کنند تا بتوانند وسایل معاش خود را فراهم و مواردی که در پرتو همکاری و تعاون گروهی از مردم بدست می‎آورند، برای جماعتی چند برابر آن ها افی خواهد بود و ضرورت های آن را بر طرف خواهد نمود (متین، 1377، ص32).

2 ) مهاتما گاندی :

نظریه گاندی بر پایه ی اصول و تعلیمات اخلاقی استوار بود. نظریه گاندی بر دو اصل استوار بود :

1 ) خود اتکایی روستا

2) مشارکت و خود یاری روستایی

گاندی فکر می نمود که بدبختی روستاییان اساسا به علت خودپسندی و غرور آنها و نیز به خاطر حرص و طمع حکام آنهاست. به عقیده ی گاندی از این بدبختی می توان نجات پیدا نمود و وسیله ی مهم نجات عبارت از قربانی کردن نفس خویش و فداکاری و خدمت هر یک از افراد به دیگری اعم از فقیر و غنی می باشد.

نظریه ی گاندی در واقع دنباله ی نهضت خودسازی روستاها در هند در دوران استعمار انگلیس می باشد. در نظریه ی او روستا یک واحد مستقل بود که محور خودکفایی کشور محسوب می گردید. روستا و کشاورزی اساس توسعه ی مورد نظر گاندی بوده می باشد. گاندی خواهان تحول روستا از طریق توسعه ی درونی آنها و تبدیل شان به مکان هایی زیست پذیر و متناسب با رشد و ترقی بود (پاپلی یزدی و ابراهیمی، 1385،ص 121).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه