عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

قدرت و مشارکت

به گونه کلی تعابیر و تفاسیر متفاوتی در زمینه ی بحث مشارکت هست، که از این میان می توان از تعریفی دانست که از مشارکت تحت عنوان قدرت یاد می کند. تعبیر رایج تری هم از مشارکت هست که براساس آن مشارکت برابر می باشد با کسب قدرت : قدرت به معنای توان دسترسی به منابع لازم برای حفظ معیشت و کنترل این منابع.

 

به نظر نلسون[1]ورایت[2]در خصوص تحلیل ارتباط بین قدرت و مشارکت سه مدل تحلیلی از قدرت هست.

  1. مدل قدرت با[3] : از استعاره ی توسعه ی ا نسانی بهره گیری می نماید و در مبحث مشارکت، خود را با مفهوم توانمندسازی نشان می دهد.
  2. مدل قدرت بر[4] : که از استعاره ی توزیع مجدد و تحول ساختاری بهره گیری می نمایند و در مبحث مشارکت خود را با برخورداری از قدرت تصمیم سازی نشان می دهد.
  3. مدل تمرکززدا[5] :از استعاره ی تمرکززدایی بهره گیری می نماید و مباحث مشارکت خود را با تأکید بر مفهوم از پایین به بالانشان می دهد (غفاری، 1380،ص 58).

برای تحلیل ارتباط ی مشارکت و قدرت، جایگاه مشارکتی افراد اهمیت فوق العاده ای دارد که در این زمینه از بحث آرنستاین بهره گیری می گردد. نردبان آرنستاین از مشارکت[6] «در ادبیات مشارکت اجتماعی محلی و توانمندسازی به کرات مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

نردبان آرنستاین دارای 8 پله می باشد که پایین ترین آن را شهروند ناظر (کنترل کننده) تشکیل می دهد. او این پله های هشت گانه را به سه مقوله ی غیر مشارکتی، درجاتی از ورود به مشارکت و درجاتی از قدرت شهروندان تقسیم می نماید. پله های کنترل و درمان گری در مقوله ی غیر مشارکتی، پله های اطلاع دادن، مشاوره و توافق در مقوله نشانه های ورود به مشارکت و پله های هم کاری، قدرت نمایندگی و شهروند ناظر در مقوله ی قدرت شهروندان قرار می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر مبنای اندیشه ی آرنستاین همه ی افرادی که در فرآیند مشارکت درگیر می شوند از درجه و اندازه مشارکتی یکسانی برخودار نیستند. بلکه براساس پله و موقعیتی که در این فرایند کسب می نمایند، جایگاه مشارکتی آنان تعیین می گردد. در مرحله ی شهروندی می باشد که فرد از حق مشارکت به معنای واقعی آن برخوردار می گردد. بدیهی می باشد که این وضعیت در جایی که فرایند دموکراسی در معنای محتوایی اش تحقق پیدا کرده باشد و نه در معنای ضروری و شکلی آن امکان بروز و ظهور خواهد داشت. اگر فرایند دموکراسی محدود به شکل صوری آن گردد، چیزی که در بیش تر کشورهای در حال توسعه هست، تحقق فرایند توانمندسازی دچار مشکل خواهد بود. آن چنان که در مورد آفریقا مطرح می نماید، در غلبه ی دموکراسی صوری بر دموکراسی محتوایی موجب انسداد معناداری در فرایند دموکراتیک ناتوانمندی خود مشروعیت بخشیده و تحت ستم بودن و بیگانگی آنها دیگر همانند گذشته مشهوری ندارد که برای حل آن اقدام نماید تحقق مشارکت وابستگی مهمی با گرایش های حکومت دارد و وابسته به تقویت قانونی و سیاسی و نیز دسترسی به منابعی زیرا زمین، سرمایه، اطلاعات و مهارت می باشد (ازکیا و غفاری، 1383،ص 163).

[1]Nelson

[2]Wright

[3]power to

[4]power ower

[5]Decentralisation

[6]Arnstein ladder of participation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه