دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چارچوب نظری پژوهش

 

به دلیل بالا رفتن درک مدیران در مورد تأثیر دارایی های نامشهود در ایجاد مزیت رقابتی تاکنون روش- های متعددی برای سنجش و انداز ه گیری سرمایه فکری به وجودآمده می باشد ( نمازی وابراهیمی ،1388، شماره چهارم، ص10 ). پالیک روش آسانی را برای اندازه گیری سرمایه فکری توسعه داد او این گونه اظهار می دارد که ارزش بازار یک سازمان بوسیله سرمایه بکار گرفته شده و سرمایه فکری خلق می گردد و از طریق سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی مورد بهره گیری قرار می گیرد . روش پالیک راهنمای را بمنظور فراهم آوردن اطلاعات درمورد تاثیر خلق ارزش دارایی های مشهود )سرمایه بکار گرفته شده) و دارایی های نامشهود) سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری)  یک سازمان پیشنهاد نموده می باشد که پالیک این روش را ضریب ارزش افزوده فکری نامید . محاسبه ضریب ارزش افزوده فکری به آسانی انجام می گردد زیرا که بطور غیر مستقیم سرمایه فکری را از طریق اندازه گیری کارایی سرمایه بکار گرفته شده ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه سا ختاری اندازه گیری می کند(مادیتینس و همکاران2011،151-132)[1].

در این پژوهش بنا به علت های زیر از مدل ضریب ارزش افزوده فکری پالیک برای سنجش سرمایه فکری بهره گیری می گردد( نمازی وابراهیمی ،1388، شماره چهارم).

1- مبنای سنجش در این روش ثابت و استاندارد می باشد به گونه ای که امکان مقایسه نمونه های بزرگ در صنایع مختلف را فراهم می کند. سایر روش های سنجش سرمایه فکری از جهات زیر محدود هستند.

الف) از شاخص های مالی و غیر مالی منحصر به فردی بهره گیری می کنند که نمی توان به آسانی آنها را در یک معیار جامع واحد ترکیب نمود.

ب) متناسب با ویژگی های یک شرکت خاص هستند. از این رو، امکان بهره گیری از آنها برای انجام   تحلیل های مقایسه ای در بین یک نمونه وسیع و متنوع از شرکت ها کاهش می یابد.

ج) از اطلاعاتی بهره گیری می کنند که خاص بعضی از شرکت ها یا ملل می باشد، برای نمونه داده های مرتبط با سهام.

2- کلیه داده های مورد  بهره گیری در روش ضریب ارزش افزوده فکری ارزش افزوده از صورتهای مالی حسابرسی شده استخراج می شوند. پس، محاسبات انجام شده عینی و قابل رسیدگی، هستند.

3- روش ضریب ارزش افزوده فکری یک تکنیک ساده و شفاف می باشد. سادگی محاسباتی این روش امکان بهره گیری از آن را توسط ذینفعان برون سازمانی فراهم می کند. سایر روش های سنجش سرمایه فکری از این جهت محدود هستند که صرفاً گروه های درون سازمانی یا به وسیله مدل ها، تحلیل ها و اصول های پیچیده قابل محاسبه هستند.

4- این روش در پژوهش های متعددی (به عنوان نمونه، فایدر وویلیامز[2]، شیو[3]، چانگ [4]و کاماث[5] به کار گرفته شده می باشد.

[1]. Maditinos,2011,132-151

Williams ,2003.1

[3].Shiu,2006

[4].Chang,2007

 Katmath,2007 .[5]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد