پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه :

با در نظر داشتن موضوع، مطالعه ادبیات پژوهش به دو بخش کلی تقسیم می گردد. بخش اول مربوط به یادگیری سازمانی (براساس ابعاد سازمان یادگیرنده) می باشد و بخش دوم مربوط به کارآفرینی سازمانی می باشد.

مفهوم یادگیری سازمانی به سال 1900 میلادی، هنگامی که فردریک تیلور1، موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارآیی و بهبود سازمان مطرح کرده برمی گردد. از دهه 1980 به بعد نیز صاحب نظرانی زیرا، پدلز، آرجریس و شوان2، مارسیک3، واتکینز و جفارت4، هریک به نوعی و با رویکردی خاص به تعریف و تشریح این مفهوم پرداختند. در عین حال بعضی یادگیری سازمانی را به صورت آموزش تمام اعضای یک سازمان به گونه یکپارچه و همیشگی می دانند.[12]

سه نوع یادگیری سازمانی هست که عبارت اند از :

 • یادگیری انطباقی
 • یادگیری پیشگیرانه
 • یادگیری عملی

این یادگیری ها محدود کننده یکدیگر نیستند. به طوریکه ممکن می باشد، همزمان بیش از یک نوع یادگیری در سطح فرد، گروه و سازمان رخ دهد. چند مهارت یادگیری سازمانی برای حداکثر سازی یادگیری سازمانی در سطح کل سازمان و دستیابی به نهایت موفقیت کسب و کار ضروری می باشد که عبارت اند از : تفکر سیستمی، چشم انداز مشترک، به اشتراک گذاشتن دانش و توسعه شایستگی های کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقایسه ادبیات یادگیری سازمانی و تئوری های کارآفرینی سازمانی، تشابه چشمگیری را میان این دو نشان می دهد. در بسیاری از تعاریف و اظهارنظرهایی که درمورد یادگیری سازمانی شده می باشد به گونه ضمنی و با صراحتاً، مفهوم کارآفرینی هست.مطالعه چارچوب تئوریک، ارتباط میان یادگیری و کارآفرینی سازمانی از آن جهت اهمیت دارد که حوزه مطالعاتی جدیدی را ایجاد می کند که از آن به نام یادگیری کارآفرینانه1 دانسته می گردد.[13]

پیتر سنگه، اهمیت مفهوم کارآفرینی و ارتباط آن را با یادگیری، این گونه اظهار داشت[14]، که سازمان های کارآفرینانه، بایستی فرهنگ یادگیری سازمانی را رواج دهند. این سازمان ها اغلب افرادی را که با انگیزه هستند و هدف آنها یادگیری می باشد، جذب می کنند. این می تواند منجر به فرهنگ توسعه فردی و نوآوری جمعی گردد. سازمان های کارآفرینانه ممکن می باشد، تحت تدثیر سازمان های یادگیرنده باشند. پس نیاز گسترده به فرهنگ یادگیرنده ضرورت پیدا می کند.[15]

در این فصل ضمن ارائه پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی – در بخش اول به مروری بر ادبیات یادگیری سازمان – و در بخش دوم به مروری بر ادبیات کارآفرینی سازمانی می پردازیم.

1 Fredrick taylor

2 rjrys & schwan

3 marsyk

vatktyz & jfart

1 entrepreneurial learning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

 • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

 • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد