پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد زیر سیستم سازمانی برای یادگیری:

زیر سیستم سازمان تصریح به مجموعه و بدنه ای دارد که در آن یادگیری رخ می دهد. سه بعد کلیدی آن، دیدگاه، فرهنگ و ساختار زمانی می باشد.

2121 دیدگاه :

یک بنیاد منسجم از دیدگاه ها و عقاید مشترک در مورد یادگیری می باشد که همراه با شناخت می باشد، مگر اینکه شرکت نخواهد یک سازمان یادگیرنده گردد.یک دیدگاه مشترک فراهم کننده تمرکز و انرژی برای یادگیری می باشد و می تواند به استراتژی ها و فرآیندهای چندگانه برای رسیدن به یک هدف منجر گردد.

2-12-2 فرهنگ :

فرهنگ بسیاری از سازمان ها غیرآموزشی می باشد. در آنها ریسک پذیری، امتحان روش های جدید و تقسیم اطلاعات تشویق نشده می باشد. یک فرهنگ یادگیری موفق یک سیستم ارزشی می باشد که یادگیری را طرفداری می کند.

 

 

2123 ساختار :

هر چند که شکل بایستی دنبال کننده ساختار باشد، اما عکس آن مورد توجه قرار می گیرد. شکل یا ساختار بسیاری از سازمان ها از شروع یادگیری گسترده جلوگیری می ‌کند : مرزهای محدود و سخت، شکل و اندازه پرحجم، عدم ارتباط پروژه ها و وظایف و محدودیت ها. ویژگی ساختاری یادگیری سازمانی مبتنی بر نیاز به یادگیر می باشد و جزء اصول اولیه سازمان می باشد که آزادی منابع و طرفداری مورد نیاز افراد را در اختیار آنها قرار می دهد که شامل موارد زیر می باشد :

 • سلسله مراتب خطی
 • بدون مرز و محدود نبودن (مرزها مانع از جریان دانش می شوند، این مرزها افراد و گروه ها را جدا از دیگر محیط ها نگه می دارند)
 • شکل پروژه سازمان و اجرای آن (اندازه کوچک تر و سرعت بیشتر و مقدور بودن تیم ها بر یادگیری کاربردی و مؤثرتر)
 • کار شبکه ای (شبکه متفاوت از تیم ها یا نیروهای کاری می باشد که در آنها افراد موقتی نمی باشند و فقط مشکلاتی که برایشان تعریف می گردد حل نمی کنند، بلکه دارای ابتکار اقدام می باشند و می توانند تصمیماتی را که می گیرند به کار ببندند)
 • واحدهای کوچک با تفکر قابل تفسیر و تعبیر (حتی سازمان های بزرگ به این شکل سازماندهی می شوند و با یک روح فعال و پویا شبیه شرکت های کوچک و جدید اقدام می کنند).[19]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

 • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

 • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد