پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژی های برتر برای ایجاد و ساخت زیر سیستم های یادگیری و انتقال سازمان به سوی یادگیری سازمانی به تبیین زیر اظهار می شوند :

ده استراتژی برتر برای ایجاد وساخت زیر سیستم های یادگیری به تبیین زیر اظهار می شوند:

 • توسعه برنامه های یادگیری در اقدام در تمام سازمان (زمان و کوشش)
 • افزایش توانایی فردی در درک چگونگی یادگیری
 • توسعه نظم گفتگوها در سازمان
 • توسعه برنامه های پیشرفت شغلی
 • تأسیس برنامه های خود پیشرفته
 • به وجود آوردن مهارت های یادگیری تیمی
 • تشویق و تمرین روی سیستم های فکری
 • بهره گیری از برنامه های مطالعه کننده برای یادگیری پیش بینی کننده
 • تشویق و توسعه تنوع و گوناگونی گرایش ها، افکار و عقاید چند فرهنگی و جهانی.
 • تغییر مدل ذهنی مربوط به یادگیری (بسیاری از افراد تصویری منفی از یادگیری دارند که آن را در دوران تحصیل خود کسب کرده اند).

همچنین استراتژی های لازم برای انتقال سازمان به سوی یادگیری سازمانی عبارت اند از :

 • داشتن یک کنفرانس تحقیقی برای توسعه یادگیری سازمان.
 • به دست آوردن حد بالای طرفداری مدیریتی برای تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده و رقابت در پروژه های یادگیری (منابع مالی و انسانی بایستی جمع شوند تا دیدگاه را به واقعیت نزدیک کنند).
 • بازسازی دوباره سیاست ها و ساختارها حول یادگیری (سیاست ها و مرزها کوچک می شوند تا دانش و عقاید بتوانند به سرعت در داخل و خارج سازمان حرکت کنند).
 • تشخیص و پاداش دادن به یادگیری تیمی و فردی (پاداش دادن بایستی اعمال یادگیری مانند ریسک پذیری مشارکت در یادگیری،مهارت های فردی و کار تیمی را پوشش دهد و تجربیات و عقاید جدید را تشویق کند و یک مربی بایستی وجود داشته باشد تا درس های یاد گرفته شده را به اعضای گروه و شبکه های خارجی انتقال دهد).
 • در نظر گرفتن یادگیری به عنوان بخشی از تمام سیاست ها و فرآیندهای کاری.
 • تأسیس مراکز عالی و پروژه های مشخص.
 • بهره گیری از سنجش های حوزه های مالی به عنوان فعالیت یادگیری.
 • ایجاد زمان، فضا و محیط فیزیکی برای یادگیری
 • تداوم یادگیری در همه وقت و همه مکان.[19]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

 • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

 • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد