عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه مشورت با شورای روستا در ارتباط با امور مربوط به روستا

مطالعه های صورت گرفته در زمینه اندازه مشورت روستائیان با شورای روستا در ارتباط با امور مربوط به روستا نشان می دهد که 51.5 درصد از پاسخگویان در محدوده مورد مطالعه اعتقاد داشتند که تنها 1باربا شورای روستا مشورت داشته اند.18.25 درصد از روستاییان 2-1 بار، 21درصد ازروستاییان 4-2 بار،9.25  درصد از روستاییان بیش از 4 بار با شورای خود مشورت نموده اند. در واقع دلیل عدم تمایلشان برای مشورت بی توجهی  شوراها به نظرات و پیشنهادات روستاییان می باشدکه باعث بروز تضادهایی بین مردم وشوراها میشود واین عوامل از ایجاد همبستگی و ارتباط نزدیک بین شورا و مردم روستا جلوگیری می کندو عقیده دارند بیشتر تصمیماتی که شوراها اتخاذ می کنند در برگیرنده تمام روستا نمی باشد وبیشتر تصمیمات به صورت طایفه ی می باشد در حالیکه هدف از تشکیل شوراها(به عنوان نماندگان مردم) تأثیر آفرینی مردم در تمام عرصه ها بود تا جوامع روستایی به سمت توسعه هدایت گردد.

اندازه تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه های مختلف

با در نظر داشتن جدول( 4-28)و مطالعه پاسخ روستاییان محدوده مورد مطالعه، در می یابیم که 28 درصد روستاییان ترجیح می دهند که در جهت توسعه روستای خود، مشارکت فکری ومشورتی ومشارکت کاری و فیزیکی انجام دهند. 14.5 درصدحل تعارضات اجتماعی واهدای زمین،8.5درصدرعایت حریم و6.5درصد تمایل به مشارکت در زمینه مالی را اظهار نموده اند.یک آینده ی امیدبخش آن می باشد که مردم مشتاق باشند که مشارکت کنند و منابع شان را در راستای توسعه ی جامعه شان تسلیم کنند. طبیعتاً زمانی که بسیاری از روستاییان هنوز در دستیابی به شغل مناسب و درآمد کافی با مشکل مواجه اند، نمی توان انتظار داشت که در اجرای این برنامه ها مشارکت مطلوبی داشته باشند. انگیزه جلب مشارکت روستاییان، امید به آینده و احساس نیاز به شکوفایی می باشد که این امر تا زمانی که معضلات شغلی و در آمدی در درجه اول قرار دارد فرصت ظهور پیدا نمی کند. برای رفع مسائل و معضلات روستاهاباید به صورت سیستماتیک وهمه جانبه نسبت به اولویت بندی و طبقه بندی آنان اقدامات اساسی صورت پذیرد.در سالهای اخیر بدلیل بالا رفتن قیمت زمین و از آنجایی که بسیاری از روستاییان بین 1 تا 1.5 هکتار زمین دارند و مهم ترین منبع درآمدی روستاییان از زمین حاصل می گردد اندازه تمایل روستاییان به اهدای زمین نیزکمتر شده می باشد.ازاین رو ضروری می باشد که دولت کوشش کندتا مردم را در همه مراحل هر پروژه پیشنهادی شرکت دهد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه