تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه خودیاری مالی به طرحها و پروژه های اجرا شده

مطالعه های مربوط به اندازه تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه خودیاری مالی با توجه جدول(4-30)، نشان می دهد که 15.3درصد خودیاری مالی روستاییان محدوده مورد مطالعه بین 10-1 هزار تومان، 20.75 درصد بین 30-10هزارتومان، 23.75 درصد بین 50-30 هزار، 19.5 درصد بین 100-50 و 20.75 درصد بیش از100هزار تومان بو ده می باشد. در روستای بسته دیم اهالی مبالغی را برای ساخت مسجد، در روستای رود پشت برای ساخت کانال آب کشاورزی، در روستای طالش محله برای ساخت دهیاری، در روستای شیشه گوراب اهالی مبالغی را یرای ساخت محوطه مسجد روستا و تعمیر و نگهداری مدرسه پرداخت نموده اند. البته در بعضی از روستاها اهالی معتقد بودند که اندازه خودیاری مالی آنها بیش از این مبالغی می باشد که در پرسشنامه قید شده می باشد. و بر اساس بررسیهای بعمل آمده و با در نظر داشتن اینکه در اکثر روستاها به لحاظ پایین بودن سطح درآمد و محدودیت منابع مالی، روستاییان فاقد قدرت و توانایی برای مشارکت موثر هستند می توان از روش دیگری بهره برد. بدین نحو که آغاز هزینه ای که برای پروژه مورد نظر، نیاز بوده و بایستی توسط روستائیان تامین گردد، مشخص شده و سپس مبلغ آن بر تعداد خانوار روستا تقسیم می گردد. خانواده هایی که توانایی پرداخت این هزینه را دارند، با پرداخت آن سهم خود را پرداخت می کنند و خانواده هایی که توانایی تامین این هزینه را ندارند، پیش روی از نیروی کار آنها بهره گیری می گردد. براساس شکل (4-47)بیشترین اندازه تمایل به خودیاری مالی بر اساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستا ـ شهر تمل با (41درصد ) می باشد.

اندازه تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه فکری ومشورتی

با نظر به پاسخ روستاییان به اندازه تمایل آنها به مشارکت در زمینه فکری و مشورتی روستا، براساس جدول(4-31)، تنها 14.75درصد از اهالی از خود تمایل بسیار زیادی نشان داده.  52.5 درصد نیز اندازه این تمایل را  زیاد ، 24درصد متوسط، 8درصد کم و1 درصدآن را خیلی کم اظهار نموده اند.مطالعه ها حاکی از آن می باشد که روستاییان در زمینه فکری ومشورتی تأثیر موثری داشته اند وروستاییان ترجیح می دهند که در جهت توسعه ی روستای خود مشارکت فکری انجام دهند. در واقع اگرروستائیان در زمینه های مشورتی حضور نداشته باشند مسئولان وبرنامه ریزان تصمیمات یک جانبه و بدون نظرخواهی از روستاییان برای روستا اتخاذ می کنند. باتوجه به اینکه مردم هر ناحیه شناخت بهتری نسبت به محل خود دارد، قادر به تصمیم گیری‎های منطقی اقتصادی درمورد ی وضع محیط خود هستند. یعنی مردم حق دارند نوع توسعه ای را که در محل زندگی شان در نظر گرفته شده، تعیین نموده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه