عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه تمایل  روستاییان به مشارکت در زمینه کاری وفیزیکی

با در نظر داشتن جدول(4-32) 19 درصدروستاییان اعتقاد خیلی زیاد به مشارکت کاری وفیزیکی دارند و47درصد این مشارکت را زیاد، 23 درصد نیز اندازه تمایل خود را به مشارکت در زمینه کاری متوسط اظهار نموده اند. با در نظر داشتن اینکه بخش مهمی از هزینه ها در پروژه های عمرانی هزینه نیروی کار می باشد و بودجه اختصاصی نیزاز جانب دولت برای اجرای پروژه های عمرانی محدود می باشد پس برای کاهش هزینه‎ها می توان از روستائیان در این زمینه کمک گرفت علاوه بر مشارکت روستائیان، سبب تجلی توانایی آنها درپیشبرد برنامه های توسعه ای می گردد. با در نظر داشتن نظر پاسخگویان وسابقه اهالی می توان به این نتیجه رسید که، در روستاهای محدوده مورد مطالعه در زمینه تأمین منابع نیروی انسانی و بهره گیری از مشارکت آنان، مشکلی وجود ندارد. تنها 6.75  درصد و   4.25 در صد، اندازه تمایل خود را به مشارکت کاری وفیزیکی کم وخیلی کم اظهار نموده اند درواقع روستاییان اعتقاد دارند که عدم اعتماد آنها به مجریان طرحها،و نبود ارتباط مناسب بین آنها ونهادها و سازمانهای دولتی از علت های اصلی عدم  حضور آنها در بسیاری از پروژه ها می باشد.شکل( 4-51) حاکی از این می باشد که بیشترین امتیاز به مشارکت در زمینه کاری و فیزیکی بر اساس طبقه بندی روستاها متعلق به روستاهای متوسط(30درصد)و کمترین امتیاز متعلق به روستاهای کوچک(22 درصد)می باشد.

اندازه تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه رعایت حرائم

یکی از طرحها و پروژه های مهم در روستاها رعایت حرائم در روستاهاست که در واحد همسایگی بر زندگی ساکنان تأثیر بسیار دارد و افزون بر آن، سبب ایجاد فضای دوستانه وسهولت رفت و آمد روستائیان را فراهم می کند. مطالعه های مربوط به اندازه تمایل اهالی به رعایت حرائم نشان می دهد که 14.25 درصداز اهالی، تمایل خیلی زیادی به رعایت حرائم از خود نشان داده. 30 درصد تمایل زیاد، 32 درصد تمایل متوسط و 16.75، 7درصد تمایل کم وخیلی کم از خود نشان داده اند. با مقایسه ارقام در می یابیم که، مشارکت اهالی در این زمینه در حد مناسب بوده می باشد و روستاییان محدوده مورد مطالعه همکاری مناسبی در زمینه اختصاص زمین برای آزاد سازی مسیر شبکه های ارتباطی و بازگشایی معابر داشته اند. تعریض و بازگشایی معابر در سطح روستا شهر تمل سبب شده تا کمابیش از الگوی سیمای بومی در روستا اثری باقی نماند، اما در سطح معابر آسفالت ریزی پوشش سطحی  و برنامه های بهداشتی در زمینه جمع آوری زباله سبب شده تا معضلات زیست محیطی به گونه ای کنترل گردد. و تعریض و رعایت حرائم در روستای رودپشت  کانال گذاری برای هدایت آبهای سطحی  و برنامه های بهداشتی را در زمینه جمع آوری زباله ودفع آبهای سطحی را کارآمد کرده می باشد. باتوجه به شکل(4-53)، بیشترین اندازه تمایل به مشارکت در زمینه رعایت حرا ئم براساس طبقه بندی روستاهامتعلق به روستاهای متوسط و روستا ـ شهر (30 درصد)و کمترین امتیاز اندازه تمایل به مشارکت در زمینه رعایت حرائم براساس اندازه جمعیت متعلق به روستاهای بزرگ (16درصد)می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه