تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه تمایل  اهالی  به اهدای زمین

با نظر به پاسخ روستاییان به تمایل آنها برای اهدای زمین جهت رفع نیازهای روستا، طبق جدول( 4-34)،تنها 13.75 درصد اهالی از خود تمایل زیادی نشان  داده و 31.25 درصد این تمایل را زیاد، 20  درصد این تمایل را در حد متوسط و به ترتیب 20.25 درصد و14.75 درصد این تمایل را کم و خیلی کم اظهار نموده‎اند که این حکایت از آن دارد  که تمایل روستاییان برای اهدای زمین در محدوده مورد مطالعه در حد متوسط قرار دارد و همچنین تمایل آنها در صورتی می باشد که زمین مازاد داشته باشند در حالی که بر طبق آمار جهاد کشاورزی در محدوده مورد مطالعه اکثریت اهالی بین 1 تا 1.5 هکتار زمین دارند و کمتر کسی می باشد که بالای 5 هکتار زمین داشته باشد. با در نظر داشتن اینکه اهدای زمین از شیوه های موفق تر مشارکت معرفی می‎گردد. اینگونه مشارکتها سهل تر و سریع تر انجام می شود. از راههای مشارکت تبلیغات مداوم و گسترده و تشویق و ترغیب وجلب توجه افرادی که دارای چندین هکتار زمین هستند به نوعی دارای زمین مازاد هستند. وشناسایی افراد خیر و متمکن روستا و فرهنگ سازی و اعتماد سازی و توجیه شرعی واظهار نظر علما و مراجع در باره اجر اخروی آن، از این طریق می توان کمبودهای روستا را بر طرف نمود. شکل(4-55)، حاکی از این می باشد که بالاترین اندازه تمایل به اهدای زمین براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای متوسط (40درصد)می باشد. و کمترین امتیاز متعلق به روستاهای بزرگ(11درصد)می باشد.

شکل 4-55 :اندازه تمایل اهالی به اهدای زمین بر اساس طبقه بندی روستاها

ودر صورت اهدای زمین خود طبق جدول (4-35) نوع کاربری زمین اعطایی را به صورت زیر اظهار نموده‎اند. کمترین تمایل اعطای زمین با 10.25درصد،برای اماکن بهداشتی و بیشترین تمایل با 35.25 درصدمربوط به اماکن آموزشی بوده و اماکن خدماتی نیز تا حدودی مورد نظر اهالی بوده می باشد. این آمار، نشان دهنده نیازها و کمبود های روستاییان در آن ابعاد می باشد. اکثر روستاهای محدوده مورد مطالعه فاقد حتی یک دبستان می باشد و اهالی روستا برای ادامه تحصیل به روستاهای مجاور مراجعه می کنند. با در نظر داشتن اینکه اکثریت روستاییان دارای درآمد کمتر ی هستند و توان پرداخت هزینه های حمل ونقل را ندارند واین امر سبب باز ماندن آنها از امر تحصیل می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  4. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  5. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه