تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه تأثیر مشارکت در توسعه کالبدی

طی دهه‌های اخیر، شواهد بسیار زیادی از تغییرات فزاینده‌ی اجتماعی، اقتصادی و محیطی در سطح کشور نظاره شده می باشد که اکثراً به تغییرات فضایی منتهی شده اند. با توسعه‌ی فن آوری، بشر عناصر و شرایط طبیعی را به اندازه قابل توجهی شناسایی کرده و چگونگی بهره برداری و شیوه‌ی مدیریت منابع طبیعی را تحول بخشیده و نیاز به برنامه ریزی کالبدی را افزایش داده می باشد. در این زمینه ساکنان نواحی روستایی نیز استثناء نبوده اند. تدوین یک نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی کالبدی پایدار و اصولی با مشارکت سطوح مختلف برنامه ریزی (از سطح ملی تا محلی) و عاملان توسعه (مردم، سیاست‌گذاران و برنامهریزان) با روش شناسی ترکیبی مشارکتی امکان‌پذیر می باشد.با در نظر داشتن اینکه با گذشت بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرح های هادی در نواحی روستایی کشور و صرف هزینه های زیاد در مراحل مختلف تهیه واجرای آن، شاهد آثار گوناگون در زمینه های کالبدی، همچون دگرگونی در بافت کالبدی روستا، تغییر در الگوی ساخت مسکن، ناهماهنگی در شبکه ی معابر روستا هستیم.جدول(4-47)حاکی از این می باشد که، 10.75 درصد از پاسخگویان تأثیر مشارکت در توسعه کالبدی روستا را بسیار زیاد، 30.25 درصد زیاد، 34 درصد متوسط، 19.25درصد کم و5.75 درصد نیز تأثیر مشارکت در توسعه روستایی را خیلی کم اظهار نموده‎اند.باتوجه به اینکه توسعه کالبدی بخشی از فرآیند توسعه روستایی به شمار می رود.علاوه بر آن از دگرگونی های بافت کالبدی روستا کاسته گردد، توزیع بهینه خدمات و ایجاد کالبدی مناسب بستری برای بهبود جریان توسعه اقتصادی -اجتماعی در روستا را فراهم می نماید و در نهایت سبب پیشرفت نسبی زندگی مردم و افزایش امیدواری آنها به سکونت در روستاها می گردد.فراهم سازی عناصر کالبدی متناسب با شرایط زمان از عوامل اصلی ماندگاری روستاییان در محل زندگیشان می باشد. لذا ظرفیت سازی نهادی وقانونی در جهت تسهیل افزایش مشارکت مردمی در توسعه کالبدی نقاط روستایی، تخصیص اعتبارات کافی و برنامه های مدون، و از وارد گردید ن قوانین و عناصر مکتوب شهری به حوزه های روستایی جلوگیری گردد. نبود توجه جامع و یکپارچه به فرآیند برنامه ریزی توسعه کالبدی ونیز کاربرد الگوهای نامتجانس، اثرات نامطلوبی در جوامع برجای خواهد نهاد و این نیازمند مشارکت روستائیان در برنامه ریزی های مناطق روستایی می باشد تا بستری مناسب برای توسعه اقتصادی واجتماعی واکولوژیکی و تأمین شرایط لازم برای تبدیل مناطق روستایی به محیط های امن برای فعالیت وسکونت را به وجودآورد. بیشترین اندازه اعتقاد به تأثیر مشارکت در توسعه روستا مربوط به روستاهای متوسط (47درصد) وکمترین اندازه مربوط به روستاشهر تمل (13درصد) می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه