عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

هیدرولوژی

1- رود خانه کفته رود یا گیشه دمرده : این رودخانه به موازات خمام رود جریان دارد. بعد از عبور از روستای ویشکاء و بعد از روستای بسته دیم، رودخانه تقسیم شده وبا بهره گیری از اضافه آب،آب بندان یوسف آباد در سمت غرب رودخانه آقا علی را تشکیل داده ودر انتها بعد از سیراب کردن مزارع برنج به دریای خزر می ریزد. شاخه شرق آن در کناره روستای تمل خشکبیجار به علت بهره گیری آب آن جهت کشاورزی به تحلیل می رود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- رودخانه نهر نورود : نهر نورود از سفید رود منشعب می شودو توسط کانالهای آبرسانی پرآب گردیده وبه سه شاخه تقسیم می گردد که شاخه سوم آن بعد از عبور از کنار شهر خشکبیجار و در انتها قبل از رسیدن به دریا به علت بهره گیری های کشاورزی تحلیل رفته وبه جویباری تبدیل می گردد.

 

3-2. ویژگیهای انسانی

3-2-1. ویژگی های جمعیتی واجتماعی

3-2-2. تعدادخانوار، جمعیت وبعد خانوار

بر طبق اطلاعات سرشماری نفوس ومسکن مرکز آمار ایران در سال1390 بخش خشکبیجار دارای  20116 نفر جمعیت بوده که این تعداد در قالب6566خانوار در سطح محدوده پراکنده هستند و نیز بعد خانوار در طی این دوره 3.06نفر می باشدکه حاکی از کاهش بعد خانوار نسبت به سال 1385دارد.

تراکم نسبی

با در نظر داشتن اطلاعات بدست آمده مساحت بخش خشکبیجار درسال1390 برابر95 کیلومتر مربع وتعداد جمعیت آن معادل 20116  نفر  در طی  دوره آماری  اعلام گردیده پس تراکم نسبی جمعیت در بخش خشکبیجاربرابر 7.211 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.

تراکم بیولوژیک

براساس فرمول، تراکم بیولوژیک در محدوده مورد مطالعه8/6513 هکتار زمین کشاورزی دارد برابر  088/3 نفر در هکتاراست

ترکیب جنسی

براساس اطلاعات جدول (3-2-4)استخراج شده از سرشماری سال 1390جمعیت مردان بیشتر از جمعیت زنان می باشد.جمعیت مردان در بخش خشکبیجار 10106وتعداد زنان 10010نفر بوده می باشد. و همچنین 50.23 درصد از جمعیت را مردان و49.77 درصد را زنان تشکیل می دهند. در سال مورد مطالعه نسبت جنسی 100.95 نفر محاسبه گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه