تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

مهاجرت

مهاجرت یکی از عوامل مؤثر در تغییرات جمعیتی هر ناحیه می باشد اهمیت مهاجرت را می توان در تأثیر آن بر اندازه رشد و کاهش جمعیت، دگرگونی در ساخت سنی و جنسی جمعیت، ترکیب و اندازه نیروی کارو چگونگی پراکندگی جمعیت در سکونتگاههای مختلف جستجو نمود.از علت های اصلی مهاجرت بیشتر در جستجوی کار وتحصیل و برخورداری از رفاه و بهداشت و بطور کلی امید به زندگی بهتر سکونتگاههای خود را ترک می کنند (مولائی هشجین، 1374،صص 171-170).مهاجرتهای روستایی آثار نامطلوب بسیاری در فضای جغرافیایی (چشم انداز روستایی وشهری) برجا می گذارد که رکود تولیدات کشاورزی و رها شدن منابع طبیعی محدوده روستاها و کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی را به دنبال دارد(مهدوی 1377،صص142-138). براساس نتایج و اطلاعات بدست آمده و با مقایسه جمعیت سال 1385 و 1390 در می یابیم که در روستاهای محدوده مورد مطالعه بیشتر جابه جاییهای جمعیتی در خود بخش مورد مطالعه صورت گرفته می باشد و جمعیت و تعداد خانوار روستاها نه تنها نسبت به سال 1385 کاسته نشده بلکه افزایش جمعیت نیز صورت گرفته می باشد و بدلیل جایگاه جغرافیایی ویژه محدوده مورد مطالعه مهاجرت معکوس نیز صورت گرفته می باشد.

 

3-3. ویژگیهای اقتصادی

3-3-1. فعالیت و اشتغال 

در بخش خشکبیجار در سال 1390از مجموع 20116 نفر جمعیت،دارای 17874 نفرجمعیت فعال و7134 نفرازجمعیت،شاغل می باشند

کشاورزی

اقتصاد بخش خشکبیجار بر محور زراعت وتولیدات دامی استوار می باشد. گر چه در کنار این فعالیت ها صید، پرورش ماهی ونوغان داری و جنگلداری وباغداری از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. اما عموماٌ اقتصاد ناحیه بر پایه زراعت، اکثراٌ کشت برنج استوار می باشد و آب کشاورزی مزارع ازرودخانه های ناحیه  تأمین می گردد. بیشتر مردم علاوه بر کشت برنج، لوبیا وباقلا وانواع سبزیجات مثل ترب، جعفری و…کشت می نمایند،که مقداری از آن مصرف و مقداری نیز به فروش می رسد.از انواع برنجها می توان دم سیاه، زرد، کاظمی، هاشمی، خزر،سپید رود وغریب نام برد. توزیع زمینهای زراعی این بخش بطور یکسان نیست و سطح زیر کشت آنها متغیر می باشد تعداد کسانی که در حدود 5هکتار یابیشتر زمین برنج کاری دارندبسیار اندک می باشد، و بیشتر مردم زمینهای زراعی با میانگین 1.5هکتار دارا هستند.اندازه تولید برنج بستگی به عوامل طبیعی، خصوصا آب وهوا ومیزان بارش در زمان مناسب دارد واغلب برنج تولید شده جهت امرار معاش روستائیان به بازارمنتقل می گردد.مانند بازارهای فروش روستائیان میتوان خشکبیجار، خمام، کوچصفهان، رشت، وتهران را نام برد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  5. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه