تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آموزشی، فرهنگی و ورزشی

از مجموع روستاهای بخش خشکبیجار62 درصد روستا ی  برخوردار از دبستان، 13درصد روستای برخوردار از مدرسه راهنمایی  پسرانه، 13درصد روستا ی برخوردار از مدرسه راهنمایی دخترانه، 5درصد مدرسه راهنمایی مختلط، 2درصد برخوردار از دبیرستا پسرانه، 8درصد روستا ی برخوردار از کتابخانه عمومی، 27 درصد روستای برخوردار از مکان ورزشی، آمارها نشان می دهد بخش مورد مطالعه از نظر برخورداری از امکانات آموزشی وفرهنگی ورزشی در سطح پائینی قرار دارد.

مذهبی، سیاسی واداری

بر طبق اطلاعات سرشماری سال 1390 روستاهای بخش خشکبیجار در مجمو ع، 91درصد روستای برخوردار از شورای اسلامی، 29درصد روستا ی برخوردار از شرکت تعاونی، 29درصد روستا ی برخوردار از امام زاده و 94 در صد روستا ی برخوردار از مسجد، 2 درصد روستای برخوردار از سایر اماکن مذهبی،6درصد روستای برخورداراز مرکز خدمات جهاد کشاورزی  داشته می باشد. جدول زیر برخورداری از امکانات سیاسی واداری روستاهای بخش خشکبیجار را نشان می دهد.

بهداشتی ودرمانی

از نظر برخورداری روستاهای بخش خشکبیجار از خدمات بهداشتی درمانی درسال 1390،59درصد روستاها دارای خانه بهداشت، 37درصد دارای پزشک، 27درصد دارای بهداشتیار  و56درصد دارای بهورز می باشد روستاهای بخش خشکبیجار همانطور که آمار نشان می دهد فاقد خدمات بهداشتی درمانی کامل میباشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه