عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان

4-1-1. جنس

از 400 پرسشنامه روستائیان، با در نظر داشتن تعداد جمعیت، 29 درصد آن مربوط به دهستان حاجی بکنده، 71 درصد آن مربوط به دهستان نوشر می باشد. از مجموع پاسخ دهندگان83 درصد مرد ، 14درصد زن و 3 درصدنیز اظهار نشده بوده می باشد.

. سن

از نظر سن،5.8 درصد پاسخ دهندگان، زیر 20 سال، 54.5 درصد پاسخ دهندگان 20 تا 40 سال، 29.3 درصد پاسخ دهندگان 40 تا 60 سال و7 درصد پاسخ دهندگان بالای 60 سال می باشند. 3.5 درصد نیز اظهار نشده می باشد.

 

نوع سکونت در روستا

به منظورسنجش اندازه پایبندی روستائیان به محل سکونت خود در تبدیل مولفه های نوع سکونت، متغیرهای دوارزشی شامل ساکنین بومی و غیر بومی مورد تبیین قرار گرفت همانطور که جدول (4-3 )نشان می دهد، بیش از 85.8 درصد پاسخگویان شامل ساکنین بومی، 9.2 درصد غیر بومی، و 5 درصد به این سوال پاسخ نداده اند

اندازه تحصیلات

سطح تحصیلات یکی از شاخصهای توسعه یا عدم توسعه ی هر منطقه می باشد و هر جا که دارای تعدادافراد تحصیلکرده ی بیشتری باشد به تبع آن سطح آگاهی در آن منطقه افزوده شده و فرصت های مطلوب تری برای دست یابی به رشد وتوسعه فراهم می گردد. باتوجه به اینکه عدم داشتن سواد یکی از موانع مشارکت در توسعه روستایی قلمداد می شودو سطح تحصیلات روستائیان در این پژوهش یکی از فرضیه های پژوهش می باشد در واقع می خواهیم بدانیم که، بین سطح تحصیلات روستائیان و اندازه مشارکت آنها ارتباط معنادار هست یا نه ؟به این معنا که با بالا رفتن اندازه تحصیلات فرد، اندازه مشارکت او نیزافزایش می یابد؟در حال حاضر نرخ با سوادی در بخش مورد مطالعه 76.29 درصد می باشد که50.36 درصد باسوادان مربوط به دهستان نوشر،49.64 درصد با سوادان مربوط به دهستان حاجی بکنده می باشد. ارزیابی وضع تحصیلی پاسخ گویان در 5گروه زیر دیپلم، دیپلم،کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد وبالاتر، صورت پذیرفته می باشد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که از کل تعداد پاسخ گویان 53.5در صد زیر دیپلم، 25.5 درصد دیپلم، 4 درصد کاردانی، 10درصد کارشناسی،7درصد کارشناسی ارشد وبالاترمی باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه