تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه تمایل اهالی برای یکپارچه سازی و بهره گیری مشتر ک از وسائل کشاورزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه برنامه های یکپارچه سازی اراضی زراعی گامی مهم در بهبود کارایی نیروی کار وبهره وری بهینه اراضی وبازگشت سرمایه می باشد،وافزایش آگاهی کشاورزان در مورد نتایج اقتصادی و اجتماعی یکپارچه سازی اراضی زراعی،صرفه جویی دروقت، بالا بودن  درآمد، انتقال اطلاعات مفید از مروجان به کشاورزان و برنامه های حمایتی دولت از مهمترین عوامل موثر بر یکپارچه سازی اراضی زراعی می باشد. با توجه جدول( 4-43)،تنها 9.25 درصد دارای تمایل خیلی زیاد برای یکپارجه سازی اراضی می باشند.  37.5 درصد نیز دارای تمایل زیاد و26 درصد دارای تمایل متوسط، 13درصد دارای تمایل کم و 14.25 درصد نیز اندازه تمایل خود را خیلی کم اظهار نموده اند. از علت های مهم عدم تمایل روستاییان محدوده مورد مطالعه برای یکپارچه سازی اراضی، ترس ازدست دادن زمینهای خوب، عدم آگاهی از ماهیت یکپارچه سازی زمین های کشاورزی، پیشینه ذهنی منفی نسبت به سیاستهای دولتی در خصوص زمینهای کشاورزی، و عدم اطمینان از حسن اجرای طرح، بالابودن هزینه های اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی وتفاوت در دسترسی بعضی از اراضی به جاده ها ومنابع آبی، اصلی ترین عوامل بازدارنده اجرای طرح می باشد.

 

با نظر به شکل(4-72)بیشترین اندازه مشارکت برای یکپارچه سازی اراضی مربوط به روستاشهرتمل با(46درصد)وکمترین اندازه مشارکت مربوط به روستاهای بزرگ با(12درصد) می باشد. جهت افزایش مشارکت کشاورزان روستاییان محدوده مورد مطالعه در اجرای طرحهای یکپارچه سازی اراضی، می توان اقدام به اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، سازماندهی کشاورزان در تشکل های روستایی، اعطای تسهیلات اعتباری ومالی و اجرای عملیات زیربنایی در روستاهای مستعد طرح یکپارچه سازی اراضی پرداخت

مشارکت وتوسعه روستایی

مشارکت مردم بدون شک عامل اساسی در فرآیند فعالیتهای توسعه روستایی می باشد وضعف مشارکت مردمی در جوامع روستایی، از پویایی روستاها می کاهدو رشد وشکوفایی روستاها را با دشواری مواجه می سازد.پس برای رفع این مشکل در جوامع روستایی آغاز بایستی به توسعه منابع انسانی در روستاها بپردازیم. براساس شکل (4-73)،94.5 درصد پاسخگویان، تأثیر مشارکت  را در توسعه ی روستا را مثبت و تنها 5.5درصد از پاسخگویان به این سوال پاسخ منفی داده‎اند.به مقصود تشویق وترغیب روستاییان بایستی آنها را متوجه سازیم که در صورت عدم حضور وحساسیت روستایی در بسیاری از طرحها و برنامه های توسعه روستایی این اقدامات به صورت بهینه اجرا نمی گردد وبه کیفیت طرحها لطمه وارد می گردد وازآنجایی که بهره گیری کنندگان نهایی این طرحها وپروژه ها روستاییان می باشند  مشارکت روستاییان دربرنامه های توسعه روستایی امری ضروری می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه