تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتیجه گیری

به گونه کلی همه ی عوامل گفته شده تأثیری مثبت در مشارکت دارند وهدف از مشارکت، شرکت داوطلبانه‎ی مردم در برنامه های توسعه در تمام مراحل – اعم از تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا، نگهداری وارزیابی می باشد. همان گونه که دریافتیم، سطوح پائین و فقرای جامعه ی روستایی کمتر در برنامه های توسعه روستایی شرکت داده می شوند و این بدلیل مشخص نبودن عرصه ای خاص برای ابراز وجود آنها وتجلی توانایی های آنها در پیشبرد برنامه های توسعه ای می باشد. درحالی که مشارکت دادن روستائیان می‎تواند به عنوان فرآیندی که از طریق آن تهیدستان ومحرومان را سازماندهی کرده، تابتوانند از طریق این سازماندهی به کوشش های توسعه ای دست بزنند، تلقی می گردد. اگر بتوان اقشار مختلف روستایی را در ایجاد عرصه وسازماندهی مطلوب به خوبی راهنمایی و هدایت نمود، این عرصه وسازمان ها برای روستائیان به ابزاری برای اظهار خواسته هایشان بدل می گردد که از این طریق می توانند به خواسته های منطقی خود دست پیدا کنند.  پس ارتقای سطح مشارکت روستاییان و رفع موانع موجود بر سر راه آن از طرق مختلف مانند آموزش یا ایجاد نهادهای مشارکتی، بهیود وضعیت اقتصادی و درآمدی از طرق مختلف در روستاهایی که از وضعیت اقتصادی نامطلوبی برخوردارند. ودرگیر ساختن همه ی افراد ثروتمند و فقیر از گروههای مختلف ضروری به نظر می رسد. با جلب مشارکت خودانگیخته ی روستاییان در تهیه و اجرای طرحهای توسعه ای می توان دانش بومی رابا نقطه نظرات کارشناسی در هم آمیخت و بر طرحهای توسعه ی روستایی خصلتی درون برخاسته از متن جامعه روستایی بخشید. مشارکت روستاییان بخش خشکبیجار زمانی به حد اعلای خود می رسد ومی تواند در توسعه روستایی تأثیر گذار باشد که همه ی موانع گفته شده از سر راه برداشته شوند. بدیهی می باشد که رفع معضلات اقتصادی موجود در روستاهای بخش خشکبیجار بدون در نظر داشتن معضلات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی امکان پذیر نخواهد بود و زمانی که روستاها از سطح فرهنگ و بینش اجتماعی مطلوبی برخوردار نباشد، نمی توان انتظار داشت که بتوانند شیوه  جدید دست یابی به رشد اقتصادی را دریافته و قدرت ریسک پذیری را داشته باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه