عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه تمایل روستاییان به حل تعارضات اجتماعی

باتوجه به اینکه نیروی انسانی جوامع روستایی به عنوان اصلی ترین دارایی، روستا مطرح می باشد ووجود روابط سالم و همدلی وهمکاری بین اعضاء جوامع روستایی از مهمترین عوامل اساسی، برای موفقیت در طرحهای صنعتی، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و مانند آن می باشد. واز طرف دیگر بدلیل پیچیدگی روز افزون  تفاوت در اندیشه، توجه وباورهای اجتناب ناپذیر زندگی با توانایی و مدیریت در روستاها بایستی پدیده تعارض را کنترل نمود. با در نظر داشتن جدول(4-36)،28.75 درصد، اندازه تمایل خود را برای حل تعارضات اجتماعی در روستا بسیار زیاد اظهار نموده اند.27.75 درصد دارای تمایل زیاد، 17.75 درصد دارای تمایل متوسط و7 و8.75 درصد نیز اندازه تمایل خود را کم وخیلی کم اظهار نموده اند. مسئولان می توانند از طریق آموزش در گارکاههای آموزشی که به حل تعارضات موجود بپردازند. وبا آموزش افراد و گروهها،زمینه‎های کاهش هیجان اختلاف بین افراد روستاها شوند. وآنها را متقاعد کنند که بایستی با یکدیگر با لحن مودبانه واحترام متقابل رفتار کنند.با در نظر داشتن شکل( 4-58)می توان نتیجه گرفت بیشترین اندازه تمایل به مشارکت براساس طبقه بندی روستاهادر زمینه حل تعارضات اجتماعی مربوط به روستاهای کوچک (36درصد) وکمترین اندازه تمایل به مشارکت در زمینه حل تعارضات اجتماعی مربوط به روستاهای متوسط و روستاـ شهربا (20درصد)می باشد. در واقع روستاییان عقیده دارند تنها با صلح و همدلی وسازگاری می باشد که آنها می‎توانند به خواستهای خود دست پیداکنند. در واقع برای کاهش تعارضات در محیط های روستایی برای تقویت روابط بین افراد وگروه ها بایستی مطالعه کارشناسی و سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه انجام داد. بایستی اعتماد متضمن بین اعضای روستا به وجودآورد و عوامل تضعیف کننده آن را از بین ببریم

اندازه علاقمندی  روستاییان به مشارکت در فعالیتهایفرهنگی

امروزه برنامه ریزی فرهنگی در تمام عرصه های ساختاری جامعه مانند توسعه روستاها امری ضروری به نظر می رسد. ارائه نوآوری های مختلف، ایجاد راهکارها و راهبردهای علمی و کاربردی در حوزه پذیرش و تعامل متقابل جامعه روستایی در اجرای این طرحها، نیازمند یک مدیریت فرهنگی عمیقی می باشد. در واقع روستاها به دلیل اینکه محل برخورد فرهنگ در تقابل با توسعه و نوآوری های جدید درون زا و برون زا می باشد. در بعضی مواقع این توسعه با برخورد منفی بافت فرهنگی جوامع روستایی روبرو می گردد.با در نظر داشتن جدول(4-37)، تنها 10.5  درصد از روستاییان اندازه تمایل به شرکت در فعالیتهای فرهنگی را خیلی زیاد اظهار نموده اند. 29.5 درصد دارای تمایل  زیاد و 25.75 درصد دارای تمایل متوسط، 23 درصددارای تمایل کم و 11.25 در صددارای تمایل خیلی کم بوده اند.با در نظر داشتن پاسخ روستاییان در می یابیم که اندازه تمایل آنها به مشارکت در این زمینه مناسب می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه