تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

علل کاهش مشارکت روستاییان

باتوجه به جدول( 4-41)،  38.3 درصد معضلات مالی راعلت اصلی اظهار نموده و 19.75 درصد نیز به عدم انگیزه و معضل بیکاری خصوصا در بین جوانان تصریح نموده اند. 14.8 درصد ترجیح منافع فردی بر منافع عمومی را دلیل اصلی اظهار نموده اند و 27.25 درصد نیز سابقه شکست در تجارب قبلی مشارکت را دلیل اصلی اظهار نموه اند. به لحاظ پایین بودن سطح درآمد و محدودیت منابع مالی، الگوهای نابرابر زمین، مقروض بودن روستاییان، فصلی بودن مشاغل، روستاییان فاقد قدرت و توانایی برای مشارکت موثرهستند. در روستاهایی که از نظر اقتصادی و امکانات رفاهی در سطح بسیار پایین تری از نظر اقتصادی قرار دارند، همکاری و مشارکت اقتصادی آنها در طرحها کم رنگتر می باشد.و تا زمانی که معضلات اقتصادی حل نشود نمی توان انتظار داشت که روستاییان تأثیر مؤثری در طرحها و پروژه ها داشته باشند. در واقع عدم امنیت شغلی و دغدغهای مربوط به آن تا زمانی که ادامه دارد، نمی توان ازروستایی انتظار مشارکت مطلوب تری داشت.

تمایل به مشارکت در ازای پاداش

مطالعه های مربوط به اندازه مشارکت روستائیان به پاداش در ازای خدمات نشان می دهد که35.25 درصد پاسخگویان تمایل زیادی دارند در ازای مشارکت شان، از پاداش در ابعاد خدماتی و با منفعت عمومی از طرف مسئولین برخوردار شوند، 10درصد دارای تمایل زیاد،37 درصد دارای تمایل متوسط،12.25 درصد دارای تمایل  کم و5.5 درصد این اندازه تمایل را خیلی کم اظهار نموده اند. تجربه ثابت کرده که، روستاییان هنگامی که امری به نفع آنها تمام می گردد، نهایت همکاری را با همدیگر دارند. اما اگر نفع شخصی در آن نباشد، مسئله به شکل دیگری مطرح می گردد، حتی اگر در آینده به نفع آنها باشد. بیشترین اندازه تمایل به پاداش در ازای  خدمات  براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاشهرتمل (32درصد) وکمترین اندازه مربوط به روستاهای کوچک (18درصد) می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه