عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه مشارکت روستاییان در بعد تشکل های مردمی

یکی از پرسش های مطرح شده از روستائیان، این بود که آیا در روستایتان تشکل مردمی در زمینه تعیین حق آبه برای کشاورزی هست ؟با در نظر داشتن اینکه تشکلهای مربوط به منابع آب، به عنوان راه حل اساسی برای ایجاد یا تقویت مدیریت محلی منابع آب، می‎توانند بسترساز رفع بسیاری از معضلات موجود در بخش آب محدوده مورد مطالعه گردد. مشارکت در مدیریت آب می تواند موجب بهبود تصمیم گیری، کمک به حل معضلات وبهینه سازی مصرف آب گردد. همچنین این نوع مدیریت می تواند موجب افزایش منافع و افزایش دسترسی کشاورزان وعدالت گردد و تشکل های آب بایستی چارچوب قانونی را رعایت کنند و سیاستها با قوانین و خط مشی مشخص و همچنین آموزش موارد لازم در خدمت این نوع مدیریت محلی قرار بگیرد. با در نظر داشتن شکل( 4- 67) در زمینه تعیین حق آب برای کشاورزی 82.5درصد اهالی پاسخ مثبت  و17.5 درصد پاسخ منفی داده اند. وبانظربه شکل(4-68) بیشترین مشارکت در زمینه حق آبه مربوط به روستا های کوچک (43درصد) و کمترین آن مربوط به روستاهای متوسط(10درصد) می باشد.

با در نظر داشتن شکل (4-69) 88درصدبه مشارکت در زمینه تعیین نوع وزمان کشت پاسخ مثبت داده اندو 12 درصد هم پاسخ منفی داده اند. واین دو پرسش حاکی از این می باشد که تشکیل نهاد های مردمی در جهت کشاورزی در بخش خشکبیجار که یکی از مهمترین منبع درآمدی این بخش به شمار می رود از قابلیت نسبتاً مناسبی برخوردار می باشد. پس هر گونه کوشش مانند انجام مطالعات در زمینه جلب مشارکت مردمی را می توان اقدامی مناسب در جهت بسترسازی مشارکت بیشتر گروه های اجتماعی در مدیریت تعیین نوع کشت و منابع آب تلقی نمود. وبانظر به شکل (4-70)بیشترین مشارکت در زمینه تعیین نوع و زمان کشت مربوط به روستاهای کوچک (32درصد)و کمترین آن مربوط به روستاهای متوسط با(14درصد) مشارکت می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه