عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

آزمون فرضیه ها

پس از نیمه ی دوم قرن بیستم، مشارکت به عنوان یک فرایند مهم وسرنوشت ساز در ادبیات توسعه به خصوص درتوسعه روستایی اهمیت پیدا کرده می باشد. بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در جامعه‎ی روستایی که حدود نیمی از جمعیت کشورهای جهان سوم را در خود جای داده اند، امری ضروری ولازم تلقی می گردد.عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده در الگوهای توسعه ای مبتنی بر رشداقتصادی تأکید صرف بر افزایش تولید ناخالص ملی، صاحب نظران توسعه ی روستایی را وادار نمود تا از برنامه‎های متمرکز واز بالا به پائین که در گذشته مرسوم بوده می باشد دوری کرده وبه عناصر بومی ومحلی در فرآیند توسعه ودر قالب سرمایه های اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند. پس با در نظر داشتن اهمیت وضرورت مشارکت برای توسعه، شناسایی هر چه بیشتر عوامل تأثیر گذار بر آن از اهمیت شایانی برخوردار می باشد و می تواند طریقه توسعه را تسهیل و تسریع نماید. پس پژوهش حاضر با یک پشتوانه ی تئوریک خاص به این موضوع پرداخته ودر صدد شناسایی این عوامل بوده می باشد.

در روستاهای بخش خشکبیجار با وجود زمینه های مشارکت گسترده ی مردم در امور مربوط به توسعه ی روستایی، موانع و کاستی هایی بر سر راه این مهم هست. ضعف هایی که در بعضی روستاها به ساخت‎های نامطلوب فرهنگی و در بعضی دیگر به اوضاع نا به سامان اقتصادی و اجتماعی بر می گردد. بدیهی می باشد که یک برنامه ریزی و راه کار مطلوب زمانی میسر خواهد بود که این موانع به خوبی شناخته شده واز میان برداشته شوند.

فرضیه اول  : مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی و اهدای زمین بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن این نکته که هدف  مقایسه 2  مشخصۀ متعلق به یک نمونه با هم می باشد بایستی از آزمون مقایسه میانگین بهره گیری نماییم.  ناگزیر آغاز آزمون کولموگوروف – اسمیر نوف را به کار می گیریم تا با دقت بیشتر برای بهره گیری از آزمون های پارامتری یا ناپارمتری در این مقایسه اقدام کنیم. آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف برای مطالعه نرمال بودن بودن توزیع داده های دو  متغیر.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه