تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت مشارکت روستائیان

یکی از شاخصهای سنجش مشارکت در روستاهای محدوده مورد مطالعه اندازه عضویت آنها در نهادها یا گروه هایی می باشد که در روستا مشغول به فعالیت هستند. برای مطالعه وضعیت عضویت افراد روستاهای مورد پژوهش، گویه های زیر در پرسشنامه گنجانده شده و فراوانی عضویت افراد در هر کدام از نهادها یا گروه ها مشخص گردیده می باشد.با نگاهی به جدول (4-8)، در می یابیم که در محدوده مورد مطالعه بیشترین اندازه عضویت افراد در نهاد پایگاه مقاومت بسیج (15.75درصد)، از علت های اصلی عضویت اکثریت ساکنین در پایگاه مقاومت بسیج بدلیل وجود پایگاه مقاومت بسیج در اکثر روستاهای محدوده مورد مطالعه می باشد. وپس از آن روستائیان بیشترین عضویت را در گروه انجمن اولیا ومربیان (9.25درصد) داشته اند. عضویت در هیئت امنای مسجد (8.75درصد)، وعضویت در شرکت تعاونی کشاورزی(7.75درصد) از اولویت های بعدی روستاییان بوده می باشد. در واقع فقدان آموزش وترویج تعاون در جامعه عامل مهمی در عدم شناسایی مزایای فعالیت های گروهی وتعاونی می باشد. از موانع اصلی عضویت افراد در نهادها و گروه ها بدلیل مصلحت اندیشی و ترجیح نفع شخصی بر نفع جمعی، و نهادینه نبودن مشارکت وهمکاری در جامعه در کنار بی سوادی و معضلات تبیین کار گروهی ونبود آمادگی روانی برای انجام کار گروهی وعدم اعتقاد کافی به کار آمدی نهادها می باشد. برای توسعه کار گروهی و عضویت افراد در نهادها وسازمانها در جوامع روستایی نیاز به همکاری نهادهای دولتی با مردم و داشتن برنامه مدون در این خصوص می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه اعتقاد روستائیان به مشارکت در توسعه روستایی

برای سنجش شاخص اعتقاد به مشارکت در توسعه روستایی گویه هایی در پرسشنامه اهالی روستا گنجانده شده که به مطالعه آن ها می پردازیم و اندازه اعتقاد روستاییان را به هر کدام از آنها می سنجیم.

 

4-4-1.  اندازه اعتقاد روستاییان به مشارکت در  تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا

تصمیم گیری و تصمیم سازی روستائیان می تواند عاملی بسیار مهم در حل مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی باشد. از سوی دیگر، به مقصود تأثیر مقوله ی مشارکت و دخالت گروه های مردمی، بایستی آنها را در فرآیند تصمیم گیری نیز دخالت داد زیرا که مشارکت مؤثر، متضمن تصمیم گیری و مداخله ی فعال در مسائل و رویه ها می باشد. تصمیم گیری مهمترین عاملی که در جریان تخصیص و مدیریت منابع به کار گرفته می گردد. این فرایند در واقع تصمیم گیران را ملزم می سازد، آغاز راههای مختلف را سبک، سنگین کنند و سپس انتخاب نهایی و برترین انتخاب را به اقدام آورند. جدول(4-9) نشان می دهد که ازمجموع پاسخگویان، 93 درصد به این امر اعتقاد دارند که در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستای خود مشارکت دارند وتنها 7درصد اعتقادی به مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا نداشته اند. در واقع روستائیان خود می توانند تصمیماتی بگیرند که در حل وفصل مسائل و معضلات روستا مفید باشد پس به مقصود دخالت گروه های مردمی در امر تصمیم گیری بایستی به افزایش اطلاعات وتخصص روستائیان بپردازیم که این امرخود مستلزم برنامه ریزی های منظم در آموزشهای رسمی وغیر رسمی، توانمندسازی روستائیان برای ایجاد تشکل های خاص ومشارکت و تصمیم گیری عادلانه ی آنان در تشکل های موجود می باشد. پس می توان نتیجه گرفت موضوع تصمیم گیری بایستی به عنوان یکی از شاخص های توانمندسازی روستائیان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای توسعه مورد توجه مسئولان، برنامه ریزان و مجریان قرار گیرد و مشارکت و تصمیم گیری در برنامه های توسعه روستایی دو مقوله ی جدا از همدیگر نیستند و فرآیند تصمیم گیری جزئی از مشارکت به شمار می آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه