عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

کار گروهی وآسان شدن کارها

اعتقاد به کار گروهی عاملی مهم در روی آوردن به مشارکت تلقی می گردد . اگر روابط بین روستاییان خالی از صفات منفی باشد و با همدیگر متحد بوده و انسجام خود را حفظ نمایند، در این شرایط به طرحها و برنامه های توسعه روستایی عکس العمل مثبت نشان می دهند و به صورت فعال در آن مشارکت می نمایند. جدول(4-12)، نشان می دهد که از مجموع پاسخگویان، 57.3 درصدروستاییان محدوده مورد مطالعه  به این امر اعتقاد دارندکه کار گروهی آسان شدن کارها را در پی داردو 27.3درصد باانجام کار گروهی کاملاًموافق هستندواعتقاد دارند کار گروهی موجب ایجاد روحیه همدلی، حس مسئولیت و حضور فعالتر دولت در جهت ارائه امکانات می گردد. 11درصد این امر را متوسط، 4.25 درصد مخالف، و25درصد نیز با انجام کار گروهی کاملاً مخالف می باشند واین به این دلیل می باشد که احساس می کنند که ایده و نظراتشان مهم نیست. به افرادی که دچار کمبود اعتماد به نفس هستند بایستی فهمانده گردد که مشارکت آنها در فعالیتهای گروهی به اندازه مشارکت هر گروه دیگری اهمیت دارد. لذا لازم می باشد مسئولان کوشش  نمایند که این افراد احساس کنند نه تنها مهم هستند بلکه حضور آنها در کارهای گروهی روستا ضروری می باشد. می توان نتیجه گرفت که مشارکت وسیع گروهی زمانی که به صورت سازمان یافته انجام پذیرد موجبات دگرگونی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را که تأثیر تعیین کننده ای در امر پیشرفت و سازندگی دارد، فراهم می آورد.در واقع کار گروهی سبب می گردد که روستائیان به درجه ای از اطمینان واعتماد متقابل برسند وبه جامعه با دید مثبت نگاه کنند، موجب گسترش اقدام آنها به جامعه و افزایش انسجام ووفاق اجتماعی ودر نتیجه افزایش مشارکت می گرددو بر نا ایمنی درونی غلبه می کند. براساس شکل (4-15) می‎توان دریافت که بیشترین اندازه اعتقاد به کار گروهی (مشارکت) براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای متوسط(50) درصد وکمترین اندازه اعتقاد به کار گروهی مربوط به روستا ـ شهر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه