دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات پژوهش

 مقدمه 4

1-1- اظهار مسأله 6

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 7

3-1- پیشینه پژوهش 8

1-3-1- پژوهش های داخلی 8

2-3-1- پژوهش های خارجی 9

4-1- چارچوب نظری پژوهش 10

5-1- مدل مفهومی پژوهش 13

6-1- اهداف پژوهش 13

7-1- سوال های پژوهش 14

8-1- فرضیه های پژوهش 15

9-1-متغییر های پژوهش 15

10-1- روش پژوهش 16

11-1 قلمرو پژوهش 17

1-11-1-قلمرو مکانی پژوهش 17

2-11-1- قلمرو زمانی پژوهش 17

3-11-1- قلمرو موضوعی پژوهش 17

12-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات 17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

 مقدمه 23

1-2- بخش اول : ادبیات مربوط به سرمایه فکری 25

1-1-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری 25

2-1-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری 26

3-1-2- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری 30

1-3-1-2- ادوینسون و مالونه (1997) 31

1-3-1-2- سویبی (1997) 34

1-3-1-2-طبقه بندی نورتون و کاپلان(1992) 36

4-1-2- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری 37

1-4-1-2- ارزش افزوده اقتصادی 37

2-4-1-2- کارت نمره متوازن 38

3-4-1-2- ترازنامه نامرئی 38

4-4-1-2- کنترل دارایی های ناملموس 39

5-4-1-2- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 39

6-4-1-2- شاخص سرمایه فکری 39

7-4-1-2- نرخ بازده دارایی ها 40

8-4-1-2- روش تشکیل سرمایه بازار 40

9-4-1-2- کارگزار تکنولوژی 41

10-4-1-2- روش سرمایه فکری مستقیم 41

11-4-1-2- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری 41

12-4-1-2- مدل مدیریت سرمایه فکری 42

13-4-1-2- کیوتوبین 42

14-4-1-2- هوش سرمایه انسانی 43

15-4-1-2- مدل کارگزار فناوری 43

16-4-1-2- روش ارزشگذاری جامع 43

5-1-2- ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری 44

6-1-2- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن 46

1-6-1-2- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری 46

2-6-1-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 46

3-6-1-2- روش های برگشت دارایی ها 46

4-6-1-2- روش های کارت امتیاز 47

7-1-2- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با بهره گیری از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها 47

1-7-1-2- محاسبه سرمایه فکری با بهره گیری از مدل پالیک 47

2-2- بخش دوم : ادبیات مربوط به ریسک 50

1-2-2- تعاریف مختلف ریسک: 50

2-2-2-انواع ریسک: 51

1-2-2-2- انواع ریسک : توجه نظریه جدید پرتفوی(ریسک سیستماتیک ) 55

3-2- مدل مفهومی پژوهش 57

4-2- سابقه مطالعات انجام شده 58

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

 مقدمه 71

1-3- روش پژوهش 71

2-3- جامعه آماری پژوهش 72

3-3 روش گرد آوری پژوهش 73

4-3- روایی و پایایی پژوهش 73

5-3- متغیرهای عملیاتی پژوهش 74

6-3- ابزارگردآوری اطلاعات 75

7-3 مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 76

8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

1-8-3- تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 85

2-8-3- آزمون همبستگی 86

3-8-3- رگرسیون چندگانه 87

4-8-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 87

5-8-3- آزمون خودهمبستگی (دوربین – واتسن) 87

6-8-3- چندهم خطی 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 مقدمه‏ 90

1-4- شاخص های توصیفی متغیرها 90

2-4- آزمون فرضیه های پژوهش 93

3-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش 94

1-3-4- مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها : 94

2-3-4- اختصار تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به تبیین زیر اظهار می گردد 96

1-2-3-4- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول 96

2-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی اول: 96

3-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی دوم: 98

4-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی سوم: 100

5-2-3-4- آزمون فرضیه اصلی اول: 105

6-2-4-4- فرضیه اصلی دوم : 110

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 مقدمه 114

1-5- ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 115

1-1-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول : 115

2-1-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم : 116

2-5- نتیجه گیری کلی پژوهش 117

3-5- پیشنهادها 117

1-3-5- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول : 118

2-3-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش 118

3-3-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 120

4-5- محدودیت های پژوهش 121

پیوست ها

پیوست یک : نمونه آماری پژوهش 123

پیوست دو : SPSS 125

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 145

منابع لاتین: 148

چکیده انگلیسی: 152

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد